Wspólne planowanie dla Warszawy w obszarze migracje/integracja

Wspólne planowanie dla Warszawy w obszarze migracje/integracja Konferencja robocza 14 grudnia (środa) i 16 grudnia (piątek) Centrum Wsparcia Koordynacji w Warszawie, ul. Sienna 39, Warsaw Towers, I piętro
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców przy Urzędzie m. st. Warszawy, Alliance4Europe oraz Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na konferencję roboczą "Wspólne planowanie  dla Warszawy w obszarze migracje/integracja". 

Program Ramowy

Termin rejestracji: poniedziałek, 12 grudnia, 10:00

==================================

Joint Planning for Warsaw in the Area of Migration/Integration Working conference
December 14 (Wednesday) and December 16 (Friday)
Coordination Support Center in Warsaw, Sienna 39 Street, Warsaw Towers, 1st floor

Warsaw Social Dialogue Committee for Foreigners at the Warsaw City Hall, Alliance4Europe and the Konrad Adenauer Foundation invite you to the working conference "Joint Planning for Warsaw in the Area of Migration/Integration".

The Framework Agenda

Registration deadline: Monday, December 12, 10:00 AM

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i nazwisko / Name and Surname *
Telefon kontaktowy / Phone Number *
Nazwa podmiotu zaangażowanego / The name of the involved entity *
Nazwa podmiotu zaangażowanego
Napisz jaki podmiot reprezentujesz. Podmiot zaangażowany to każdy podmiot prowadzący działania na rzecz migrantów_ek, integracji, dialogu międzykulturowego w Warszawie - np. grupa nieformalna, sieć wolontariuszy i wolontariuszek, organizacja pozarządowa, firma, placówka oświatowa, uczelnia wyższa, struktura miejska/dzielnicowa, instytucja publiczna, organizacja międzynarodowa (INGO i IGO). 
UWAGA: w przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia limitu uczestników_czek z jednego podmiotu zaangażowanego. 

The name of the involved entity
Write the name of the entity you represent. An involved entity is any entity that conducts activities for migrants, integration, intercultural dialogue in Warsaw - e.g. an informal group, a network of volunteers, a non-governmental organization, a company, an educational institution, a university, a municipal/district structure, a public institution, an international organization ( INGO and IGO).
NOTE: in the case of a large number of applications, the organizers reserve the right to introduce a limit of participants from one involved entity.

Języki || Languages *
Napisz w jakich językach możesz pracować w trakcie konferencji || Please write in which languages you can work during the conference
Napisz krótko o doświadczeniu Twojego podmiotu w obszarze migracji/integracji (nieobowiązkowe) || Write briefly about your entity's experience in the area of migration/integration (optional). 
Wybierz swoją grupę roboczą || Please choose your working group *
UWAGA: zakres tematyczny każdej z grup roboczy znajduje się pod niniejszym linkiem
NOTE: you can find subject range of each group here
GRUPA ROBOCZA - DOPRECYZOWANIE || WORKING GROUP - DETAILS *
1) Proszę krótko określić zagadnienia, którymi chcą się zająć w wybranej przez siebie grupie roboczej, 2) Opcjonalnie: prosimy wskazać inną grupę tematyczną (jako drugi priorytet)   1) Please specify briefly the issues they want to deal with in the working group of your choice, 2) optionally: indicate a different thematic group (as the second priority).
INNE KOMENTARZE  (nieobligatoryjne)   || OTHER COMMENTS (optional) 
Jeśli chcesz/możesz pomóc współtworzyć konferencje - napisz nam - w jaki sposób (np. facylitacja grupy roboczej, pomoc logistyczna, etc.). || If you want and can help to co-create conference - write here how (e.g. working group facilitation, logistic assistance, etc.)

Kontakt w sprawach organizacyjnych || Contact in organizational matters: Joanna Jasińska, The Future Force Foundation, joanna@thefutureforce.org
Czy chcesz dołączyć do listy mailingowej: kdsdscudzoziemcow@googlegroups.com ||  Do you want to join the mailing list: kdsdscudzoziemcow@googlegroups.com *
Lista mailingowa kdsdscudzoziemcow@googlegroups.com to lista warszawskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców - platformy współpracy między warszawskimi organizacjami działającymi na rzecz migrantów_ek a Urzędem m. st. Warszawy. Komisja i sama lista mailingowa mają charakter otwarty, od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę w 2022 roku - do listy dołączył szereg różnorodnych podmiotów wspierających uchodźców_czynie w Warszawie. Głównym językiem listy jest język polski (choć przesyłane są na nią także informacje w języku angielskim).

Mailing list: kdsdscudzoziemcow@googlegroups.com   is a mailing list of the Warsaw Social Dialogue Comittee for Foreigners - a platform for cooperation between Warsaw organizations working with migrants and the Warsaw City Hall. The Commission and the mailing list itself are open-ended, since the beginning of the full-scale invasion of Ukraine in 2022, a number of various entities supporting refugees in Warsaw have been added to the list. The main language of the list is Polish (although information in English is also sent to it).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych / Consent to the processing of personal data *
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Inna Przestrzeń (ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32 00-029 Warszawa). Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez mail: inna@innaprzestrzen.pl, tel.  +48 (0) 22 299 04 292) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia, czyli zgody osoby, której dane dotyczą.3) Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji na spotkanie wspólnego planowania oraz późniejszej korespondencji związanej ze ww. spotkaniem. 4) W związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione w Fundacji Inna Przestrzeń.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia funkcjonowania Centrum.6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.7) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Fundacji Inna Przestrzeń przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak odmowa podania jest jednoznaczna z niemożliwością wzięcia udziału w spotkaniu.10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. ***** Based on Article. 13 (1) and (2) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC ( general regulation on the protection of personal data) - hereinafter referred to as the Regulation, we would like to inform you that: 1) The administrator of your personal data is the Other Space Foundation (ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32 00-029 Warsaw). You can contact the administrator of personal data by e-mail: inna@innaprzestrzen.pl, tel. +48 (0) 22 299 04 292) The processing of your personal data is carried out on the basis of art. 6 sec. 1 letter a of the Regulation, i.e. the consent of the data subject. 3) The personal data provided by you will be processed in order to register for the joint planning meeting. 4) In connection with the processing of data for the purpose referred to in point 3, the recipient Your personal data will be authorized by the Other Space Foundation. 5) Your personal data will be stored until the end of the Centre's operation. 6) In connection with the processing of your personal data, you have the right to access your data, to rectify, delete, limit their processing and other rights in this respect resulting from applicable law. 7) you have the right to withdraw this consent at any time, without affecting the compliance of the processing which was carried out on the basis of consent before its withdrawal , with applicable law. 8) In the event of becoming aware of the unlawful processing of personal data at the Inna Przestrzeń Foundation You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority competent for the protection of personal data. 9) Providing your personal data by you is voluntary, but refusal to provide it is tantamount to the inability to participate in the meeting. 10) Your data will not be processed in an automated manner and will not be profiled
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy