REGISTRE DE DEMANDANTS D'HABITATGE
Omplint aquest formulari constaràs en el registre com a demandant d'habitatge de les valls de Cardós. Rebràs informació sobre l'oferta d'habitatge i autoritzes l'ús d'aquestes dades per a acreditar la necessitat de polítiques d'accés a l'habitatge dels municipis de les valls de Cardós.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
NOM I COGNOMS *
DNI *
CORREU ELECTRÒNIC *
En quins dels municipis estàs interessat/da en viure? *
Required
Sol·licito estar informat/da de les ofertes d'habitatge als municipis de les valls de Cardós *
Estic interessat/da en les següents modalitats de tinença d'habitatge. *
Required
Tens comentaris?
Política de protecció de dades de caràcter personal
DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Identitat: Ajuntament de Lladorre
Adreça postal: Major, 5, Lladorre, 25576
Correu electrònic: ajuntament@lladorre.ddl.net
Telèfon: 973-623000
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: ajuntament@lladorre.ddl.net o Major, 5 Lladorre 25576
FINALITAT DEL TRACTAMENT
Dades de contacte amb les persones interessades.
Acreditar la demanda d'habitatge al municipi en el si del Programa de Promoció d'Habitatge al Món Rural.
CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les vostres dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir i perdeterminar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Supletòriament apliquenels períodes de conservació i eliminació de les dades establerts per la Comissió Nacional d'Accés i Avaluació i Tria Documental deCatalunya.
LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT
1. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que faal tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD). Art. 6.1.cRGPD: el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
2. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques.
3.Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES
No s'efectuaran transferències internacionals de les vostres dades personals.
EXERCICI DE DRETS
De conformitat amb el RGPD, teniu dret a accedir a les vostres dades de caràcter personal, així com a rectificar les dades personalsinexactes que us afecten i a oposar-vos a què les vostres dades personals siguin objecte de tractament per motius relacionats amb lavostra situació particular, llevat dels supòsits previstos per l'art. 21 RGPD.
Si s'escau, podeu sol·licitar la supressió de les vostres dades personals, entre d'altres motius, quan les dades ja no siguin necessàriesper la finalitat per a la qual es van recollir. El dret de supressió no procedirà en els casos previstos per l'art. 17.3 del RGPD, entre ells,quan el tractament sigui necessari pel compliment d'una obligació legal o pel compliment d'una missió realitzada en interès públic o enl'exercici de poders conferits al responsable del tractament. Quan concorrin aquests supòsits constarà a l'apartat de legitimació.
També teniu dret a sol·licitar la limitació del tractament en els supòsits previstos per l'art. 18.1 del RGPD. En aquest cas només esconservaran les dades per formular, exercir o defensar reclamacions.
Com podeu exercir els vostres drets?
Per escrit adreçat al Ajuntament de Lladorre i Major, 5, Lladorre , 25576 o bé, mitjançant formulari electrònic disponible a la seuelectrònica http://lladorre.ddl.net/layout_index.php o el següent ajuntament@lladorre.ddl.net
Quines vies de reclamació hi ha?
Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana deProtecció de Dades
https://seu.apd.cat/
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy