แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมการทัศนศึกษา บูรณาการกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
คำชีัแจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและจิตอาสา กิจกรรมการทัศนศึกษา บูรณาการกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. กำหนดการในการพานักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่บูรณาการกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ- เนตรนารีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเข้าชมกิจกรรมของโรงงานอิชิตัน ตลาดน้ำอโยธยา และตลาดวัดหลวงพ่อทวดอยุธยา ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
3. ขอให้ท่านคลิกเลือกประเมินตามระดับความพึงพอใจในแต่ละรายการตามความคิดเห็นของท่านและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป โดยแบบประเมินความพึงพอใจ มีทั้งสิ้น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
4. โดยมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังต่อไปนี้
5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
Required
1.2 สถานภาพ *
Required
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
รายการประเมิน *
5 พึงพอใจมากที่สุด
4 พึงพอใจมาก
3 พึงพอใจปานกลาง
2 พึงพอใจน้อย
1 พึงพอใจน้อยที่สุด
1. นักเรียนทราบจุดมุ่งหมายของการไปทัศนศึกษาและบูรณาการกิจกรรมเดินทางไกลครั้งนี้
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางทัศนศึกษาและบูรณาการกิจกรรมเดินทางไกล
3. ได้เรียนรู้และความรู้ ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างมีความสุข
4. ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางเหมาะสม
5. ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรมการไปทัศนศึกษา
6. อาหาร และน้ำดื่มมีจำนวนเพียงพอและเหมาะสม
7. การดูแลเอาใจใส่ของคณะกรรมการและครูประจำชั้น
8.นักเรียนสามารถปรับตัวสร้างสัมพันธ์ที่ดีและปฏิบัติตนต่อเพื่อนนักเรียนได้อย่างเหมาะสม
9. บันทึกความทรงจำในรูปแบบต่างๆ กับเพื่อนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม
10. นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและกับการเรียนในรายวิชาต่างๆ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในครั้งนี้
Your answer
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในครั้งต่อไป
Your answer
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือประเมินกิจกรรมฯในครั้งนี้
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304181 Website: http//www.bdc.ac.th E-mail : academic.chinaraj@gmail.com Facebook:พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service