Техничар за рециклажу
Драги ученици,

Надамо се да ће вам овај тест помоћи да се успешно припремите за предстојећи матурски испит. Питања на овом тесту су преузета из Приручника за полагање матурског испита ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ
Највећи број бодова који можете да добијете на тесту је 100.

Одговори на питања и начин бодовања тачних одговора су прилагођени систему који користимо за израду теста и нису у потпуности једнаки онима на испиту.

Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и пратите упутства о начину на који треба да га решите. Тест можете радити више пута.

Желимо Вам много успеха у раду!
1.Ветробранско стакло из отпадних моторних возила има следећа својства (потврди тачан одговор) *
1 point
Required
2.У структури аутомобилског акумулатора издваја се у механичком погледу неколико целина. Која целине не припада акумулатору? -потврди тачан одговор *
1 point
Required
3.Компостирање је: (потврди тачан одговор) *
1 point
Required
4.У следећим исказима пронаћи исказ који није тачан. *
1 point
Required
5.Издвојити челични отпад који настаје при ливењу челика.(потврди тачан одговор) *
1 point
Required
6.Пиролиза је процес хемијског разлагања органских супстанци (потврди тачан одговор) *
1 point
Required
7.Отпад који није подложан физичким, хемијским и биолошким променама је:(потврди тачан одговор) *
1 point
Required
8.Припрема свежњева отпада сабијањем и обмотавањем траком, мрежицом, фолијом се зове:(потврди тачан одговор) *
1 point
Required
9.Отпаци који се могу користити непосредно или дорадом, односно прерадом (рециклажом) једним именом се зову: (потврди тачан одговор) *
1 point
Required
10.У ком транспортеру, приликом процеса рециклаже, се истовремено врши и мешање материјала?(потврди тачан одговор) *
1 point
Required
11.Улога флотацијских реагенаса је да површину комада учини (потврди тачан одговор) *
1 point
Required
12.Оптимални облик комада отпада за ефикасни процес сортирања по поступку "плива-тоне" је (потврдити тачан одговор) *
1 point
Required
13.Од понуђених одговора одабери тачан: *
1 point
Required
14.Јачина магнетног поља зависи од зазора или размака полова. Потврди тачан исказ *
1 point
Required
15.У циљу заштите животне средине користе се следећи поступци прераде коришћеног уља: (потврди два тачна одговора) *
1 point
Required
16.Издвојити поступке који се користе за добијање глинице из боксита при производњи алуминијума.(потврди дав тачна одговора) *
1 point
Required
17.Од наведених фактора заокружити оне који имају највећи утицај на процес уситњавања: (потврдити два тачна одговора) *
1 point
1. брзина деловања споњашње механичке силе напрезања
2. расподела деформације у комаду отпада
3. физичке промене комада
4. механичке промене у комаду отпада
5. стање напрезања у комаду отпада
1. ред
18.Складиште за истрошене батерије и акумулаторе мора да има: (потврдити три тачна одговора) *
3 points
Required
19.Издвојити поступке обликовања керамичких производа. (потврдити три тачна одговора) *
3 points
Required
20.Издвојити примарна целулозна влакна која се користе за производњу папира.(потврдити три тачна одговора) *
3 points
Required
21.Заокружи предности ударно-ротационе дробилице у односу на чељусне дробилице: (потврдити три тачна одговора) *
3 points
1. мала потрошња енергије висок степен уситњавања
2. мали трошкови хабања
3. кубни облик зрна уситњеног материјала
4. мали застоји код заглављивања
5. мала сопствена маса
6. незнатна емисија прашине
7. мали садржај ситних фракција
1. ред
22.Тачно дефинисан редослед физичких и хемијских поступака помоћу којих се од природне сировине добија нови производ представља.........................................(одговор дати ћирилицом, мала слова, две речи) *
1 point
23.Вишеслојна амбалажа је амбалажа сачињена од ....................материјала који се не могу одвојити ручно.(одговор дати ћирилицом, мала слова) *
1 point
24.Отпадни материјали из производње углавном су униформни, хомогени по саставу, док је комунални отпад ...................смеша разних састојака.(одговор дати ћирилицом, мала слова, *
1 point
25.Место за привремено складиштење, припрему и претовар отпада се зове ..................(одговор дати ћирилицом, мала слова,две речи) *
1 point
26.Јединица SI-система за мерење температуре је................ и означава се са ................Потврдити тачан одговор *
1 point
Required
27.На ефикасност сортирања отпада поступком флотације највећи утицај имају температура и густина пулпе тако што ................................температуре и густине пулпе ............................... флотацију.(Потврдити тачан одговор који би требало уписати) *
1 point
Required
28.Ако се демонтажа старих аутомобила врши са ограничењем на тип и модел степен аутоматизације је................ и ефикасност је......................Потврдити тачан одговор *
1 point
Required
29.Амбалажни отпад чини 1/3 стамбеног и комерцијалног отпада тако да се његовом рециклажом ........................... укупна количина отпада, а ............................ животни век депоније. Потврдити тачан одговор који би требало дописати *
1 point
Required
30.Брикетирање је поступак приликом ког се уситњени материјал под ......................... притиском претвара у производ компактне форме .................. запреминске масе.Потврдити тачан одговор који би требало дописати *
1 point
Required
31.Папир као секундарна сировина може да се рециклира највише до .................. пута, при чему је боја рециклираног папира ............... од папира добијеног од примарне сировине.Потврдити тачан одговор који би требало дописати *
1 point
Required
32.Шупља стаклена амбалажа се добија поступком....................., при чему се стакло као секундарна сировина може рециклирати ................................ број пута.Потврдити тачан одговор који би требало дописати *
1 point
Required
33.Дефинисање политике о развијању јавне свести ради укључења проблема животне средине и отпада је обавеза ....................................... надлежног за заштиту животне средине и ....................................... на свим нивоима.Потврдити тачан одговор који би требало дописати *
1 point
Required
34.Чељусна дробилица са две распоне плоче има има два хода ...................... (приближавање чељусти) када се сировина дроби .......................(удаљавање чељусти) када се сировина празни.Потврдити тачан одговор *
1 point
Required
35.До одвајања магнетичног од немагнетичног комада, ако комад отпада ставимо у средину између два пола магнета ....................., јер ће комад бити привучен једнаком јачином од оба пола и неће доћи до промене места или његовог кретања. (допунити ). *
1 point
Required
36.У развијеним земљама количина електронског отпада је .............. него у неразвијеним земљама. У развијеним земљама садржај опасних компонената у електронском отпаду је .................. него у неразвијеним земљама због употребе ............................... технологије.(одабери тачну комбинацију одговора) *
1 point
Required
37.Према врсти лома који се јавља у процесу уситњавања, деловањем спољашњих механичких сила напрезања, отпад смо поделили на крти и жилави. Дати отпад разврстај према врсти лома:грађевински, челик, папирни и картонски отпад, дрвени отпад, стакло, ливено гвожђе, текстил, пластика, шљака, биљни (потврди тачне одговоре) *
10 points
крти
жилави
грађевински отпад
челик
папирни и картонски отпад
дрвени отпад
стакло
ливено гвожђе
текстил
пластика
шљака
биљни отпад
38.Основни проблеми везани за електронски отпад су:(потврди тачан одговор) *
1 point
Required
39.Процес флотације обухвата следеце операције: (одабери по редоследу одвијања фаза) *
3 points
оперција пречишћавања
контролна операција флотирања
груба операција флотирања
1.
2.
3.
40.Опште прихваћено правило управљања отпадом је правило ,,3R”. Потврдити значење сваког слова R. *
3 points
поновна употреба
рециклажа
смањење
Reducе
Reuse
Recycling
41.Потврдитиод чега су израђени делови оловног акумулатора. *
3 points
концентрована сумпорна киселина
елементарно олово и решетка са олово-диоксидом
пластика
разблажена сумпорна киселина
елементарно олово
PVC
бакар и решетка са бакар-оксидом
електродe
посуда са поклопцем
електролит
42.Потврдити тачну комбинацију фаза из којих се састоји процес топљења стакла у кадној континуалној пећи: *
1 point
Required
43.Навести на којим основним начелима се заснива поступак управљања отпадом(потврдити четири тачна одговора) *
3 points
Required
44.Одредити редослед фаза влажне гранулације и обележити их бројевима почев од броја 1. *
5 points
1
2
3
4
5
просејавање влажног гранулата
сушење гранулата
просејавање сувог гранулата
мерење и мешање прашкова
влажење раствором за везивање
45.Са леве стране су дати називи транспортера за чврст материјал, а са десне описи њиховог рада. Потврдити број одговарајућег транспортера у складу са њиховим радом: *
4 points
потискивање уз истовремено мешање материјала
пренос пршкастог материјала струјом ваздуха
пренос вертикално или косо навише помоћу кофица
хоризонталан транспорт помоћу бескрајне траке
Тракасти транспортер
Пнеуматски транспортер
Пужасти транспортер
Елеватор
46.Одредити редослед метала према растућој температури топљења уносећи поред назива метала бројеве од 1 до 5, с тим да број 1 означава метал са најнижом температуром топљења: *
5 points
1
2
3
4
5
алуминијум
бакар
олово
цинк
никл
47.Са леве стране дата су агрегатнa стања материјала а са десне уређаји за транспорт. Испред уређаја уписати број материјала који се датим уређајем може транспортовати: *
3 points
компресори
центрифугалне пумпе
вентилатори
тракасти транспортери
елеватори
ротационе пумпе
1. Гасови
2. Течности
3. Чврсти материјали
48.Поређај по одговарајућем редоследу од најоптималније, до најмање прихватљиве опције при управљању отпадом: *
5 points
поновна употреба
одлагање отпада
рециклажа
спаљивање отпада
превенција настајања
1
2
3
4
5
49.Одредити редослед фаза при рециклажи стаклених боца ПОТВРДИТИ поред назива фаза бројеве од 1 до 6: *
6 points
1
2
3
4
5
6
допремање
уситњавање
разврставање по боји
скидање затварача и уклањање нечистоћа
производња нових боца
топљење
50.Са леве стране су наведени називи легура метала,а са десне називи метала.Испред назива метала ПОТВРДИТИ број/бројеве назива легуре која одговара том металу. *
4 points
алуминијум
бакар
гвожђе
1. дуралуминјум
2. силумин
3. ново сребро
4. месинг