แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและการรับรู้ของผู้รับบริการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กองนโยบายและแผน ประกอบไปด้วย 3 หน่วยงาน คือ กองนโยบายและแผน งานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และงงานมาตราฐานและจัดการคุณภาพ ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงาน ซึ่งการตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ประเมินแต่อย่างใด
คำชี้แจง แบบสอบถามประกอบไปด้วยชุดคำถาม 4 ตอน คือ ตอนที่ 1-3 เป็นชุดคำถามปลายปิด คือ ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ ตอนที่2 การรับรู้และเข้าใจต่อหน่วยงานและ ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการใช้บริการ โดยเลือกคำตอบในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด แบ่งเป็น 5 ระดับ มากที่สุด-น้อยที่สุด และคำถามปลายเปิดตอนที่ 4 ในส่วนของการแสดงความคิดเห็นของท่านในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
เพศ *
ระบุประเภทสายบุคลากร/ลักษณะบุคคล
ระบุประเภทบุคลากร/บุคคล
ความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน *
หน่วยงานที่ท่านติดต่อรับบริการ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms