รายงานผลการดำเนินการโรงเรียนปลอดขยะประจำปี 2560 (โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา)
โรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 1 (106 โรงเรียน)
ระดับคุณภาพ 1 คือ ปรับปรุง หมายถึง การดำเนินการไม่ชัดเจน ไม่มีเอกสารหลักฐาน
ระดับคุณภาพ 2 คือ พอใช้ หมายถึง มีการดำเนินการบางส่วน มีเอกสาร/หลักฐานเพียงบางส่วน
ระดับคุณภาพ 3 คือ ดี หมายถึง มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีเอกสาร/หลักฐานบางส่วน
ระดับคุณภาพ 4 คือ ดีมาก หมายถึง มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีเอกสาร/หลักฐานครบ
ระดับคุณภาพ 5 คือ ดีเยี่ยม หมายถึง มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีหลักฐาน/หลักฐานครบถ้วน ปรากฎผลงานชัดเจน

คำชี้แจง แบบสำรวจขัอมูลนี้มีทั้งหมด 21 ข้อ ในแต่ละข้อให้เลือกผลการดำเนินการได้เพียง 1 ระดับเท่านั้น

ชื่อโรงเรียน
Your answer
ศุนย์เครือข่ายสถานศึกษา
1) โรงเรียนมีการกำหนดนโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์ และแผนงาน/โครงการด้าน สิ่งแวดล้อมศึกษา (ขยะ พลังงาน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
2) โรงเรียนมีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการและนิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบ
3) มีการส่งเสริม สนับสนุน งบประมาณ และทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
4) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
5) มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
6) มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
7) มีการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติม/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของชุมชน (การจัดการขยะพลังงาน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
8)มีการจัดการเรียนรู้ตามหน่วย/แผนการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการจัดการขยะ น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ และพลังงาน
9) มีสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย
10) มีโครงการ/กิจกรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย
11) มีฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย
12) มีการจัดตั้งชุมนุม/ชมรม/สภานักเรียน ที่ดำเนินงาน สิ่งแวดล้อมศึกษาภายในโรงเรียนอย่างชัดเจน
13) มีการขยายเครือข่ายชมรม ชุมนุมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา
14) จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
15) มีภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา
16) มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมศึกษา
17) มีห้องเรียนที่สะอาด สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
18) มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นแบบอย่างดีแก่นักเรียนและชุมชน
19) มีสื่อ/นวัตกรรม/ผลงานสิ่งแวดล้อมศึกษา ที่ได้รับการยอมรับ
20)ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของ สิ่งแวดล้อมศึกษา
21) สภาพแวดล้อมชุมชน/เครือข่าย สะอาด สวยงาม ปราศจากขยะและมลพิษ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms