แบบฟอร์มเช็คการมาเรียน
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในแต่ละวัน
วันที่ตรวจเช็ค
MM
/
DD
/
YYYY
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ข้อมูลนักเรียน
กิจกรรมคาบเรียน
1. 2623 นางสาวฐิติรัตน์ ศรีเดช
2. 2624 นางสาววราพร สุพรรณคง
3. 2625 นางสาววัชราวรรณ บุญกระจ่าง
4. 2627 นางสาวศิริพร สีวันนา
5. 2628 นางสาวสุพิชชา เกตุประสาท
ุ6. 2633 นายกฤษณวงศ์ จันอิน
7. 2636 นายนพพร ทาเอื้อ
8. 2641 นายศักรินทร์ ปัญญามี
9. 2644 นายเอกภพ ไร่กระโทก
10. 2647 นางสาวชลธิชา พุมมา
11. 2648 นางสาวณิธาภัทร ศรีวันนา
12. 2651 นางสาวพัชรินทร์ สัมเนอร์
13. 2652 นางสาววรัญญา วงษ์เม่น
14. 2653 นางสาวศรัญญา สง่าเนตร
15. 2655 นางสาวอชิรญาณ์ สีวันนา
16. 2657 นายเกษมสุข พุ่มจำปา
17. 2658 นายธงชัย พุ่มจำปา
18. 2660 นายปฏิภาณ จารุศิริ
19. 2664 นายวีรภัทร อ่อนศรี
20. 2665 นายสถาพร บุญกระจ่าง
21. 2693 นายวัชรพงษ์ เวียงจันทร์
22. 2699 นายมงคลเจริญ ผิวเฉียง
23. 2818 นางสาวเกษณี ครคง
24. 2820 นางสาววาสนา เข็มเงิน
25. 2822 นางสาวณัฐวิภา พลอยอุบล
26. 2892 นางสาวสุธาทิพย์ พระศรี
27. 3017 นางสาววาสนา ชิตอิทธิกร
ครูผู้แจ้ง
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service