แบบฟอร์มเช็คการมาเรียน
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในแต่ละวัน
วันที่ตรวจเช็ค
MM
/
DD
/
YYYY
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Clear selection
ข้อมูลนักเรียน
Clear selection
กิจกรรมคาบเรียน
1. 2901 นางสาวกมรวรรณ มาลัยทอง
Clear selection
2. 2902 นางสาวณัชชา กลัดล้อม
Clear selection
3. 2904 นางสาวรัติกาล ครคง
Clear selection
4. 2910 นายเจษฎา ป้อมคำ
Clear selection
5. 2912 นายณัฐกรณ์ ชุมแวงวาปี
Clear selection
ุ6. 2913 นายธัญวรัตน์ นาคสังข์
Clear selection
7. 2919 นายวรพงษ์ บุญกระจ่าง
Clear selection
8. 2922 นายอภิรักษ์ สุขประเสริฐ
Clear selection
9. 2924 นางสาวกาลเกศ นาคมา
Clear selection
10. 2925 นางสาวฐิดาพร ศรีบุญนาค
Clear selection
11. 2930 นางสาววรรณวลี วรรณโภคา
Clear selection
12. 2933 นางสาวสุวพัชร อ่อนศรี
Clear selection
13. 2939 นายวัชรินทร์ สินตะมะ
Clear selection
14. 2944 นายภัทรภณ เทียนหิรัญ
Clear selection
15. 2945 นายอัษฎาวุธ หนุนกลาง
Clear selection
16. 2953 นางสาวกุลธิดา เข็มเงิน
Clear selection
17. 2956 นางสาวสุพัชชา ไทรชมภู
Clear selection
ครูผู้แจ้ง
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy