แบบสอบถาม คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  This is a required question
  1.ความพึงพอใจต่อระบบ e-office ของคณะ
  2. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงาน amsbase.kku.net
  3. n-workload
  4. web site http://ams.kku.ac.th
  5. facebook ของคณะฯ https://www.facebook.com/AMSatKKU/
  Please enter one response per row
  1. โครงข่ายระบบ internet(สาย)ครอบคลุมพื้นที่
  2. โครงข่ายระบบ Wifi ครอบคลุมพื้นที่
  Please enter one response per row
  1. การบริการของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของคณะฯ
  2.ความต้องการการอบรมพัฒนาทักาะพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาด้าน IT
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question