2563 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ "รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานี" ปีงบประมาณ 2563
สำนักงานแรงงานจังหวัดปุมธานี มีความประสงค์จะสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด เพื่อแก้ไข ปรับปรุงการจัดทำรายงานสถานการณ์ฯ ให้มีความครบถ้วน ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการกรอกแบบสอบถาม เพื่อสำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี จะได้นำไปเป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปรับปรุงรายงานสถานการณ์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ ต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
E-mail
1.ประเภทหน่วยงานที่ตอบ
Clear selection
2.ระดับความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานี *
มาก
ปานกลาง
น้อย
1.ประโยชน์ที่ได้รับ
2.เนื้อหาสาระ
3.ความพึงพอใจ
Clear selection
3.ท่านเคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานีไปใช้ประโยชน์หรือไม่
Clear selection
4.ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานีไปใช้ประโยชน์ในทางใด ระบุ............................................................................................................
5.เนื้อหาสาระส่วนใดที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
6.เนื้อหาสถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานีที่ท่านสนใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลำดับ 1
ลำดับ 2
ลำดับ 3
ลำดับ 4
ลำดับ 5
6.1 บทสรุปผู้บริหาร
6.2 สถานการณ์แรงงาน
6.3 สภาพเศรษฐกิจจังหวัด
6.4 ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
6.5 ตารางข้อมูลภาคผนวกที่.........
Clear selection
7.ท่านคิดว่ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานีควรปรับปรุงหรือไม่
Clear selection
8.ถ้าต้องปรับปรุง ควรปรับปรุงประเด็นได
Clear selection
9.ท่านอยากให้มีเนื้อหาสาระใด เพิ่มเติม ระบุ..................................................................
10.ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี).................................
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy