แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ที่มีต่อการบริการของ สำนักบริหารข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 สถานภาพ : *
Required
1.2 สังกัด *
1.3 หน่วยงาน : *
Required
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ
กรุณาทำเครื่องหมาย ของแต่ละข้อที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด 5 พึงพอใจหมายถึงมากที่ และ 1 หมายถึงพึงพอใจน้อยที่สุด
1.ความสะดวกในการติดต่องาน(D) *
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ(D) *
3. ความกระตือรือร้นในการให้บริการ(Q) *
4. ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ เอาใจใส่ต่อการให้บริการจนงานสำเร็จ(Q) *
5. ให้บริการด้วยกิริยา วาจา ที่เป็นมิตร(Q) *
6. ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และตอบข้อซักถามด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย(Q) *
7. สนับสนุนการนำสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน(Q) *
8. ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขไม่เกิดซ้ำอีก ในระยะเวลา 3 เดือน(Q+C) *
Q = Quality (คุณภาพ), C = Cost (การลดต้นทุน), D = Delivery (การส่งมอบ)
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy