แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ที่มีต่อการบริการของ สำนักบริหารข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ

  กรุณาทำเครื่องหมาย ของแต่ละข้อที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด 5 พึงพอใจหมายถึงมากที่ และ 1 หมายถึงพึงพอใจน้อยที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Q = Quality (คุณภาพ), C = Cost (การลดต้นทุน), D = Delivery (การส่งมอบ)