Spotkanie z inkubatorem innowacji społecznych            - sesja kreatywna
Data:        6 i 11 grudnia 2019 r.
Godzina:  10.00 do 14.00
Miejsce:   ul. Ogrodowa 12
                  Poznań

 W przypadku pytań prosimy o kontakt: magdalena.antkowiak@rops.poznan.pl, 61 8 567 951
 ...............................................................................................................................................................
W związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) pn „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności” uprzejmie informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 1303/2013”,
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 1304/2013”,
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, ze zm.), zwaną dalej „ustawą wdrożeniową”;
2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
a) rozporządzenia 1303/2013,
b) rozporządzenia 1304/2013,
c) ustawy wdrożeniowej,
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
3. Państwa dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej, beneficjentowi realizującemu projekt – Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
w Poznaniu (Lider Projektu), z siedzibą przy ul. Górecka 115/1, oraz Województwu Wielkopolskiemu – Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu (Partner Projektu) z siedzibą przy ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Państwa dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach POWER.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji danego projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER
5. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia finansowego w ramach projektu.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
9. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość e-mail: iod@miir.gov.pl lub iod@rops.poznan.pl.
10. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania ograniczenia przetwarzania.
11. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i nazwisko
Instytucja jaką Pani/Pan reprezentuje
Telefon
E-mail
Specjalne potrzeby (udogodnienia)
Doświadczenie Pani/Pana w zakresie innowacji społecznych
Który z terminów warsztatów Pani/Pan wybiera
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy