แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำชี้แจง
แบบประเมินมีทั้งหมด 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้งาน เว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
เพศ *
ประเภทผู้ใช้บริการ *
สังกัด *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้งาน เว็บไซต์สำนักหอสมุด
ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสวยงาม ทันสมัย น่าสนใจของเว็บไซต์
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
มีการจัดหมวดหมู่เพื่อง่ายสะดวกต่อการค้นหา
เมนูง่ายต่อการใช้งาน
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ข้อมูลมีความทันสมัยและน่าสนใจ
การเข้าถึงหรือดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy