Deklaracja Członkowska - CZŁONKA ZWYCZAJNEGO - Rybnickiego Klubu Nordic Walking
Jeżeli chcesz oficjalnie dołączyć do Rybnickiego Klubu Nordic Walking - wypełnij Deklarację Członkowską ON-LINE

lub tradycyjnie pobierz, wydrukuj, wypełnij i przynieść Deklarację Członkowską na najbliższe zajęcia. Deklaracja Członkowska do pobrania na stronie: https://www.rknw.pl/data/files/theme/rknw-deklaracjaczonkowska-2019-rodo.pdf


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i Nazwisko *
Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) *
Miejsce urodzenia *
Adres zamieszkania *
Numer telefonu *
Ja wyżej wymieniony/a proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Zwyczajnych Klubu Sportowego: Rybnicki Klub Nordic Walking w Rybniku. Oświadczam, że znane mi są postanowienia Regulaminu, Statutu, cele i zadania Klubu. Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu oraz efektywnego uczestnictwa w działalności Klubu Sportowego: Rybnicki Klub Nordic Walking w Rybniku. Regulamin oraz Statut Klubu dostępny na stronie www.rknw.pl/dolacz-do-nas *
Required
Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania zajęć rekreacyjno-sportowych prowadzonych w Klubie Sportowym:Rybnicki Klub Nordic Walking w Rybniku. Przyjmuję do wiadomości istnienie ryzyka kontuzji, a w razie jej wystąpienia nie będę dochodził/a odszkodowania ani zadośćuczynienia od organizatora. *
Required
Udzielam Klubowi Sportowemu: Rybnicki Klub Nordic Walking w Rybniku nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystania zdjęć oraz materiałów filmowych z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć i materiałów filmowych, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Klub Sportowy działalnością. *
Required
Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem/łam się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem *
Required
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Klub Sportowy działający w formie Stowarzyszenia: Rybnicki Klub Nordic Walking zw.dalej Administratorem, Stowarzyszeniem lub Klubem.tel.: 500588753 e-mail: rknw.biuro@gmail.com adres: Rybnicki Klub Nordic Walking, ul. Wyspiańskiego 7, 44-210 Rybnik. 2) Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych jako członka Klubu jest przepis prawa tj. art. 6ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z realizacją statutu Stowarzyszenia. 3) Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne w celu uzyskania statusu członka Klubu. Niepodanie danych wiązać się będzie z brakiem możliwości przyjęcia do grona członków. 4) Administrator będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa ale też odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych np.: firmom informatycznym, firmom fotograficznym, firmom zajmującym się pomiarem czasu. 5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 6) Twoje dane osobowe oraz nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 7) Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres członkostwa w Klubie, a także w uzasadnionych prawnie celach kiedy ustanie członkostwo (np. na potrzeby dochodzenia roszczeń cywilnych). 8) Przysługuje Ci prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;sprostowania nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany o ile spełnione są przesłanki wynikające z art. 20 RODO.9) Jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy