ข้อสอบ MD NL ชุดที่ 19
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ - สกุล *
รหัสประจำตัวนิสิตนิสิต *
1. เด็กชายอายุ 5 ปี มีประวัติทานยา co-trimoxazole เพื่อรักษาอาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ต่อมาพบว่าซีดลง และปัสสาวะมีสีเข้ม ผู้ป่วยมีความผิดปกติทีเอ็นไซม์ใด *
1 point
2. Which of the following amino acids is post-translationally hydroxylated in the cytoplasm *
1 point
3. A newborn baby has multiple hemorrhage. Clotting studies demonstrate an elevated prothrombin time. An abnormality of which of the following biochemical processes is likely present in this patient *
1 point
4. คนไข้ชาย มีอาการหอบ ตามัว จากการดื่มสุราเถื่อน หมอได้ให้ ethanol แก่ผู้ป่วยเพื่อรักษา กลไกออกฤทธิ์ของ ethanol คือข้อใด *
1 point
5. กินกล้วยบวชชีก่อนบริจาคเลือด พบว่าเลือดมีลักษณะขุ่นข้น เกิดจากอะไร *
1 point
6. ความผิดปกติของ fibrillin gene ในผู้ป่วย marfan syndrome มีผลกระทบตรงกับข้อใดมากที่สุด *
1 point
7. ชายไทยเสียชีวิต เนื่องจากได้รับ cyanide กลไกการออกฤทธิ์ของสารนี้คือข้อใด *
1 point
8. A 45-year-old alcoholic man presented with epigastric pain radiating to mid-back for 2 days. Operative findings revealed serosanguinous fluid in peritoneal cavity with numerous white patches at pancreas.What is the most likely cause of these white patches? *
1 point
9. หญิงอายุ 40 ปี มีตุ่มน้ำพองตามลำตัว และแขนขามา 1 เดือน ตรวจร่างกายพบ vesiculobullous eruption ทั่วทั้งตัว ผล biopsy บริเวณตุ่มน้ำพบ acantholytic cell ใน suprabasal bullae ลักษณะดังกล่าวเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างใด *
1 point
10. โครงสร้างแบบใดที่พบที่ blood-brain barrier  ให้การขนส่ง O2 และ CO2 จากผนังหลอดเลือดเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางสามารถเกิดขึ้น ได้ แต่ขนส่ง H+ และHCO-ไม่ได้ *
1 point
11. An infant is born with abnormal development of Meckel cartilage. Which structure will be most likely defective? *
1 point
12. .A newborn baby is diagnosed with DiGeorge syndrome, which is characterized by congenital thymic aplasia due to pharyngeal pouch development abnormality. Apart from thymus gland, which structure may also be absent in this baby? *
1 point
13. หญิงอายุ45ปีตั้งครรภ์ ทารกได้รับการทำ amniocentesisเพื่อตรวจวิเคราะห์ chromosomal abnormality จาก karyotype การตรวจดังกล่าวต้องใช้สารใดทำให้เซลลหยุดแบ่งตัวในระยะ metaphase *
1 point
14. เด็กอายุ 1 ปี เป็น chronic granulomatous disease ติดเชื้อ Staphylococcus aureus บ่อยครั้งตรวจเพิ่มเติมพบว่าขาดเอนไซม์ NADPH oxidase การติดเชื้อในผู้ป่วยรายนี้เกิดจากความผิดปกติของกระบวนการใด ของ phagocyte *
1 point
15. เด็กชายอายุ3ปี มีฝีพุพองเป็นๆหายๆ มี antibody response ปกติ ในช่วงหลังได้รับ vaccine ก่อนหน้านี้เคยเป็น chickenpox และ measles แล้วหายเป็นปกติได้เอง สาเหตุของการติดเชื้อบ่อยในผู้ป่วยรายนี้เกิดจากความผิดปกติของ เซลล์ใดต่อไปนี้เป็นหลัก *
1 point
16. หญิงอายุ 40 ปี ปวดบวมที่ข้อนิ้วมือหลายข้อและข้อมือทั้ง 2 ข้าง ขยับข้อลำบาก อาการเป็นมากในช่วงเช้าหลังตื่นนอน แต่ละครั้งเป็นอยู่นาน 2 ชั่วโมง ตรวจเลือดพบ rheumatoid factor +ve Mediatorชนิดใดที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการเกิดพยาธิสภาพที่ข้อของผู้ป่วยรายนี้ *
1 point
17. หญิงอายุ 25 ปี สวมสร้อยข้อมือที่เพิ่งซื้อมาใหม่ สัปดาห์ต่อมามีผื่นขึ้นบริเวณที่ใส่ภาวะดังกล่าวเกิดจากกลไกใด *
1 point
18. ชายอายุ 35 ปี ใส่สร้อยเงินมา 1 เดือน ช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมามีผื่นแดง คันรอบคอ ตรวจร่างกายพบ erythematous papulovesicular plaque ตามแนวของสร้อยเซลล์ใดต่อไปนี้มีบทบาทสำคัญเป็นลำดับแรกในการเกิดพยาธิสภาพ ที่ผิวหนังของผู้ป่วยรายนี้ *
1 point
19. หญิงอายุ 30 ปี มีไข้ต่ำๆ มา 3 เดือน ไอมีเสมหะเล็กน้อย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ภาพรังสีทรวงอกพบ cavitary lesion at right upper lobe นำเสมหะไปตรวจเพิ่มเติมพบ acid-fast bacilli +ve ข้อใดเป็นกลไกหลักที่ร่างกายใช้กำจัดจุลชีพที่เป็นสาเหตุก่อโรคในผู้ป่วยรายนี้ *
1 point
20. หญิงอายุ 30 ปี ถูกยิงบริเวณหน้าอก เสียชีวิตทันทีตรวจศพพบรอยกระสุนบริเวณ sternal angle สาเหตุหลักของการเสียชีวิตดังกล่าวน่าจะเกิดจากหลอดเลือดใดฉีกขาด   *
1 point
21. หญิงอายุ 45 ปี ตรวจพบ pericarditis with pericardial effusion แพทย์ทำ pericardiocentesisหัตถการดังกล่าวต้องเจาะบริเวณ intercostal space ด้านซ้ายชิดกับ sternum ช่องใดต่อไปนี้   *
1 point
22. หญิงอายุ 35 ปี ถูกมีดแทง ตรวจร่างกายพบ stab wound at left 4th intercostal space just lateral to sternal border ภาวะดังกล่าวทำให้เกิด injury ต่อโครงสร้างใดต่อไปนี้มากที่สุด   *
1 point
23. ทารกแรกเกิด ตรวจร่างกายพบ normal general appearance ,no dysmorphic feature, apical beat at right 4th intercostal space ลักษณะดังกล่าวเข้าได้กับโรคหรือภาวะใด ต่อไปนี้มากที่สุด   *
1 point
24. ชายอายุ60 ปี เป็น old myocardial infarction ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาวิงเวียนศีรษะ และเป็นลม บ่อยครั้ง ตรวจร่างกายพบ HR 50/min ECG เข้าได้กับ sick sinus syndrome ลักษณะดังกล่าวน่าจะเกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดใด   *
1 point
25. หญิงอายุ 70 ปี มี coronary thrombosis ผล coronary angiography พบ occlusion at circumflex branch of left coronary artery พยาธิสภาพดังกล่าวน่าจะทำให้เกิดการขาดเลือดที่บริเวณใดของหัวใจ   *
1 point
26. ชายอายุ 15 ปี เป็น rheumatic heart disease ตรวจเพิ่มเติมพบ mitral valve involvement พยาธิสภาพดังกล่าวเกิดขึ้นที่โครงสร้างใดต่อไปนี้   *
1 point
27. ขณะที่ left ventricle มี volume ลดลง แต่ pressure เพิ่มขึ้น และ S1 เพิ่งสิ้นสุด ภาวะดังกล่าวตรงกับระยะใดใน cardiac cycle   *
1 point
28. ชายอายุ 45 ปี มาตรวจร่างกายประจำปี พบ wide splitting of S2 สิ่งที่ตรวจพบดังกล่าวเกิดจากอะไร *
1 point
29. หญิงอายุ 45 ปี ซีดและอ่อนเพลีย ตรวจร่างกายพบ murmur ที่ 2ndintercostal space, left upper sternal border ตรวจเลือดพบ Hct 20%Murmur ที่พบในผู้ป่วยรายนี้เกิดจากกลไกใด *
1 point
30. หญิงอายุ 20 ปี ตรวจพบ HR 60/min ผล echocardiography พบปริมาตรในหัวใจห้องล่างซ้ายขณะ บีบตัวเต็มที่ 70 mL และขณะคลายบีบตัวเต็มที่ 150 mLจงคำนวณหา cardiac output ของหญิงผู้นี้ (หน่วยเป็นL/min)   *
1 point
31. เด็กชายอายุ 5ปี ถูกมดกัด มีตุ่มบวมนูนแดง เซลล์ใดมีบทบาทสำคัญ เป็นลำดับ แรกที่ทำ ให้เกิดลักษณะดัง กล่าว *
1 point
32. 10 years old boy with history of bee sting 5 minutes ago, developed red swelling at the site of bee sting. Which pathological reaction do you expect to find at that lesion? *
1 point
33. An autopsy of a 65-year-old man with cardiac arrested showed: gross findings  2 cm. grayish lesion at left  ventricle, microscopic findings – myocardial fiber necrosis, numerous hemosiderin-laden macrophages, loose vascular and fibroblastic proliferation. How long does this man have died? *
1 point
34. A 45-year-old man presented with chronic back pain. The radiography revealed fracture of thoracic vertebral bodies. Bone biopsy showed aggregation of epithelioid cells, plasma cells and lymphocytes with central caseous necrosis. What is the most likely causative pathogen? *
1 point
35. A 30-year-old woman had accident with closed fracture of right femur. One day later, she developed sudden onset of dyspnea and hypoxemia. What is the most likely cause of her condition? *
1 point
36. หญิงอายุ35ปีคลำได้ก้อนในท้องน้อยด้านขวา ได้รับการผ่าตัดพบก้อนที่รังไข่ข้างขวาขนาด 10 ซม. ผ่าก้อนดังกล่าวออกมาดูพบฟัน และเส้นผมอยู่ภายใน พยาธิสภาพของก้อนดังกล่าวเข้าได้กับอะไร *
1 point
37. A 50-year-old heavy smoker presented with progressive dyspnea for 5 months. PE: truncal obesity, numerous skin bruises. Which tumor is associated with these findings? *
1 point
38. A 60-year-old man with a history of difficult urination presented with pathologic fracture and multiple bone lesions. Bone biopsy revealed dysplastic glands infiltrating in the bone marrow. What is the most proper tumor-related marker in this patient? *
1 point
39. ชายอายุ 50ปี เลือดกำเดาไหลมา 1 สัปดาห์ ตรวจพบ ulcerated mass ที่ nasopharynx และ cervical lymphadenopathy โรคที่พบในผู้ป่วยรายนี้สัมพันธ์กับการติดเชื้ออะไร *
1 point
40. ชาวนาใช้สารเคมีซึ่งมี arsenic เป็นส่วนประกอบติดต่อกันเป็น เวลานานจะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งชนิดใด *
1 point
41. หญิงอายุ 20 ปี มักแต่งตัว หรือใช้คำพูดเพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้อื่น แสดงอารมณ์ความรู้สึกเกินจริง เชื่อคนง่าย อ่อนไหว หญิงผู้นี้มีบุคลิกภาพตรงกับข้อใดมากที่สุด *
1 point
42. หญิงอายุ 50 ปี เป็น breast cancer ระยะสุดท้าย ตรวจพบ metastasis ไปที่ liver ขณะนอนอยู่ที่โรงพยาบาลได้ขอร้องให้สามีไปอยู่เป็นเพื่อน เนื่องจากไม่อยากนอนคนเดียว ตรงกับ defense mechanism ในข้อใด *
1 point
43. แพทย์ได้รับทุนสำหรับทำวิจัยเพื่อศึกษา efficacy ของ live attenuated vaccine ชนิดหนึ่ง หากเกิด complication ในระหว่างการศึกษา บุคคลใดต้องรับผิดชอบ *
1 point
44. หญิงอายุ 25 ปี ตั้งครรภ์ 3 สัปดาห์ มาปรึกษาแพทย์เนื่องจากต้องการให้บุตรคลอดวันนี้ เพราะเป็นสิริมงคล แพทย์จึงทำการผ่าตัดให้ตามความต้องการการกระทำของแพทย์ขัดต่อหลักเวชจริยเวชศาสตร์ข้อใด *
1 point
45. ชายคนหนึ่งมาตรวจร่างกายพบว่าเป็นมะเร็งปอด หลังจากทราบผลชายคนนี้เงียบไป แพทย์จึงถามว่า คุณเป็นกังวลกับผลตรวจใช่ไหม การกระทำของแพทย์สอดคล้องกับข้อใด *
1 point
46. ชายอายุ 25 ปี ได้รับ normal saline solution 600 mL หมดภายใน 5 นาที จากนั้นสารนํ้าดังกล่าวกระจายในร่างกายจนเข้าสมดุล จะมีปริมาตรเพิ่มในหลอดเลือดเท่าใดก่อนที่จะมีการขับส่วนเกินออก *
1 point
47. หญิงอายุ 80 ปี อ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนใจสั่นมา 1 วัน ECG พบ loss of P wave, widening QRS complex และ tall peaked T wave ลักษณะดังกล่าวน่าจะเกิดจากภาวะใดต่อไปนี้ *
1 point
48. หญิงอายุ 20 ปี ทะเลาะกับแฟน เครียดมาก หายใจเร็ว และลึก ต่อมา พบว่ามือจีบเกร็ง ภาวะมือจีบเกร็งที่พบในผู้ป่วยรายนี้เกิดจากสาเหตุใด *
1 point
49. Phenytoin เป็นยาระงับชักที่ถูกเปลี่ยนแปลงที่ตับโดย phaseI และ phase II reactionsเมื่อผ่าน phase II reaction ยาจะมีคุณสมบัติตามข้อใด *
1 point
50. ชายอายุ 50 ปี เป็น COPD กิน theophylline มา 5 ปี ช่วง 1 สัปดาห์ ก่อนซื้อยามากินเองเมื่อวานนี้คลื่นไส้อาเจียนมากใจสั่น วันนี้อาการเป็นมากขึ้น ตรวจพบ serum theophylline สูงถึง toxic level ยาใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับการเกิด theophylline toxicity มากที่สุด *
1 point
51. หญิงอายุ 30 ปี เพิ่งทราบว่าตนเองเป็นเอดส์ กิน acetaminophen (500 mg) 50 เม็ด เพื่อฆ่าตัวตาย 4 ชม. ก่อนมา ร.พ. มีอาการคลื่นไส้ อาเจียนมาก สารใดต่อไปนี้ใช้ป้องกัน cell injury จาก reactive intermediate ของ acetaminophen ในผู้ป่วยรายนี้ *
1 point
52. หญิงอายุ 30 ปี หนัก 45 กิโลกรัม ได้รับยา A ที่ถูกกำจัดแบบ first- order kinetics โดยมี Vd 0.4 L/kg และ clearance 1.8 L/h ถ้าระดับยาในเลือดตอนเริ่มต้นเท่ากับ 48mg/dL ต้องใช้เวลากี่ชั่วโมง ระดับยาในเลือดจึงจะลดลงเหลือ 12 mg/dL *
1 point
53. ยา A ถูกกำจัดออกจากร่างกายแบบ first-orderkinetics ผลตรวจวัด plasma concentration ของยา A ณ เวลาต่างๆ เป็นดังนี้13.00 น. 80 mg/L14.00 น. 60 mg/LPlasma concentration ของยา A ณ เวลา 16.00 น. น่าจะเป็นเท่าใด (หน่วย mg/L) *
1 point
54. เมื่อให้ยา A 400 mg ทุก 8 ชม. พบว่า steady-stateplasma concentration เท่ากับ 10mg/L ต่อมาเปลี่ยนขนาดของยา A โดยให้ ทุก 8 ชม. เหมือนเดิมพบว่า plasma concentration หลังจากผ่านไป 5 half-lives เท่ากับ 15 mg/L (ยา A ถูก กำจัด แบบ first-order elimination kinetics) ข้อใดคือขนาดของยา A (หน่วย mg) ที่ให้ในช่วงหลัง *
1 point
55. การศึกษาเชิงพรรณนาเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคอุจจาระร่วง ผู้วิจัยเก็บข้อมูลต่างๆของผู้ป่วย ซึ่งประกอบด้วย อายุ เพศ ระดับการศึกษา การวินิจฉัยแยกโรคและชนิดของยาปฏิชีวนะ ข้อมูลใดจัดเป็น ratio scale *
1 point
56. การศึกษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้เข้าร่วมวิจัย จำนวน 7 คน ได้ผลดังนี้ 90,90,110,110,110,290 และ600mg/dL ถ้ามีผู้เข้าร่วมวิจัย เพิ่มอีก 1 คน โดยวัดระดับน้ำตาลในเลือดได้ 110 mg/dL ข้อใดสรุปค่า central tendency ระดับน้ำตาลในเลือดในกลุ่มตัวอย่างนี้ได้ถูกต้องที่สุด *
1 point
57. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ผู้ป่วยรอเพื่อรับการรักษา (ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง/นานกว่า 1 ชั่วโมง) กับความพึงพอใจในการรักษา (พอใจ / ไม่พอใจ) ควรเลือกใช้สถิติใดจึงจะเหมาะสมที่สุด *
1 point
58. การศึกษาหนึ่งทำโดย ให้ subject ทาครีมกันแดดโดยทาครีม A ที่แขนขวา และทาครีม B ที่แขนซ้ายจากนั้นบันทึกเวลาตั้งแต่เริ่มทาครีมจนกระทั่ง เกิดรอยแดงจากแดดแล้วนำข้อมูลดังกล่าวมาเปรียบเทียบ mean การศึกษานี้ใช้สถิติในข้อใดในการวิเคราะห์ *
1 point
59. การหาค่า cut-off point ของการตรวจ tumor marker ในการวินิจฉัย colonic carcinoma ควรพิจารณาจากสิ่งใดต่อไปนี้ *
1 point
60. แพทย์ศึกษาความเสี่ยงในการเกิด complication อย่างหนึ่งจากโรค X โดยสอบถามจากผู้ที่เป็นโรค Xจำนวน 8 คน ผู้ที่ไม่ได้เป็นโรค X จำนวน 20 คน เกี่ยวกับ risk factor ในการเกิด complication ดังกล่าว การศึกษานี้ใช้ study design รูปแบบใด *
1 point
61. โครงสร้างใดสร้าง hematopoietic cell จนถึง elderly *
1 point
62. เด็กอายุไม่เกิน 1 ปี มักทำ bone marrow biopsy ที่บริเวณใด *
1 point
63. โปรตีนใดในเม็ดเลือดแดงที่ทำให้ cell membrane ทนต่อแรงกดดันได้ เมื่อต้องผ่านหลอดเลือดขนาดเล็ก *
1 point
64. หญิงอายุ 35 ปี ถูกรถชน ตรวจพบม้ามแตก ได้รับการทำ splenectomy หลังผ่าตัดจะพบความผิดปกติของ RBC รูปแบบใด *
1 point
65.   ถ้าม้ามโตขึ้น ไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตาม จะพบการลดลง ของส่วนประกอบของเลือดชนิดใดเป็นลำดับแรก *
1 point
66. ชายอายุ 20 ปี อ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายมา 2 เดือน ผลตรวจเพิ่มเติมเข้าได้กับ iron deficiency anemia แพทย์สั่งการรักษาด้วย ferrous sulfate ควรแนะนำให้กินร่วมกับข้อใด เพื่อช่วยในการดูดซึม *
1 point
67. ชายอายุ 45 ปี เป็น active pulmonary TB ตรวจพบภาวะ anemia of chronic inflammation ภาวะดังกล่างเกิดจากการเพิ่มของสารใดเป็นหลัก *
1 point
68. หญิง 50 ปี เหนื่อยง่ายมา 3 เดือน ตรวจร่างกายพบ ซีดเล็กน้อย peripheral blood smear พบ macro-ovalocyte และ hypersegment neutrophil ผู้ป่วยคนนี้เป็นโรคขาดสารใด *
1 point
69. ชายอายุ 20 ปี กินยาป้องกัน malaria ก่อนเข้าป่า 2 วันต่อมา อ่อนเพลีย ปัสสาวะสีเข้ม ตรวจร่างกายพบ moderately pale mild jaundice blood smear เจอ Heinz bodies ภาวะซีดดังกล่าวเกิดจากการลดลงของสารใดใน RBC *
1 point
70. Hemoglobin typing แม่ EA (E 30%) พ่อ A2A (A2 4.5%) โอกาสที่ลูกจะปกติเป็นกี่ % *
1 point
71. เด็กหญิงอายุ 5 ปี beta thalassemia / Hb E disease ซีดมาก ต้องได้รับ blood transfusion เป็นประจำ ควรได้รับยาได้ร่วมด้วย เพื่อป้องกันผลข้างเคียง *
1 point
72. You perform a caloric test on the patient using warm water with the following results: left canal irrigation caused a normal slow deviation of the eyes to the left compared to the response from the left canal and the patient complained of extreme vertigo and nausea done which of the following best describes the situation?   *
1 point
73. A direct but not a consensual response is observed when the right cornea cornea is  touched and only the consensual response is intact when the left eye is touched. Which structure is most likely primary effected? *
1 point
74. หญิงอายุ 80 ปีตกบันได ศีรษะฟาดพื้นแต่ไม่หมดสติ ลุกขึ้นเดินได้เป็นปกติ หลังจากนั้น 5 วัน มีอาการสับสนวุ่นวายปวดศีรษะเล็กน้อย ซึมลงเล็กน้อย ตรวจร่างกายพบมีรอยฟกช้ำที่หนังศีรษะข้างขวา ตำแหน่งของหลอดเลือดที่น่าจะเกิดการฉีกขาดภายในกะโหลกศีรษะคือข้อใด *
1 point
75. ชายอายุ 70 ปีมีอาการมือสั่นอย่างมาก เป็นเวลานาน ตรวจร่างกายพบ diminished facial expression, stooped posture, slowness of voluntary movement, festinating gait, rigidity และ pill rolling tremor ไม่มีโรคประจำตัวไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีประวัติได้รับสารพิษ พยาธิสภาพที่สมองควรจะพบได้คือข้อใด *
1 point
76. ชายอายุ 40 ปี ปวดศีรษะเฉียบพลันแขนขาอ่อนแรงซีกขวา CT พบ intracerebral hemorrhage at left fro to-temporal region  ต่อมาอีก 10 ชั่วโมง ผู้ป่วยมีซึมลง แขนขาข้างซ้ายอ่อนแรงและชา ตรวจร่างกาย พบมีรูม่านตาขยายที่ข้างซ้าย สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยตรงกับข้อใดมากที่สุด *
1 point
77. ชาย 67 ปี มีอาการ persistent shooting pains, lower limb ataxia และ bladder dysfunction ตรวจร่างกายพบ small irregular pupils ทดสอบ accommodation test ปกติ แต่ไม่มีการตอบสนองต่อ light reflex CT scan ของ spinal cord ในผู้ป่วยจะพบความผิดปกติที่บริเวณใด *
1 point
78. หญิงอายุ 35 ปี ถูกงูกัด 30 นาทีก่อนมา ร.พ. ไม่เห็นว่าเป็นงูชนิดใด ตรวจพบรอยเขี้ยว 1 คู่ที่ข้อเท้าขวา บริเวณรอยเขี้ยวบวมแดงมาก หนังตาตก ลืมตาไม่ขึ้น แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชัด ลักษณะดังกล่าวน่าจะเกิดจาก พิษงูชนิดใดต่อไปนี้ *
1 point
79. หญิงอายุ 35 ปี มีอารมณ์ซึมเศร้า คิดอยากฆ่าตัวตายมา 3 เดือน ลักษณะดังกล่าวน่าจะเกิดจากความผิดปกติของสมองส่วนใด *
1 point
80. A 30 years old woman diagnosed with Guillain-Barre syndrome which of the following is most likely decreased in this disease *
1 point
81. ชายอายุ 50 ปี ชักเกร็งกระตุกมา 10 นาที โดยไม่มีช่วงที่หยุดชัก ขณะตรวจยังคงชักอยู่ ไม่มีไข้ ปฏิเสธโรคประจำตัว ควรให้การรักษาใดเป็นอันดับแรก *
1 point
82. หญิงอายุ 25 ปี ปวดศีรษะข้างขวาตุ้บๆ ตาพร่ามัว มองเห็นแสงระยิบระยับ CT scan of brain ไม่พบความผิดปกติใดๆ ยาใดมีข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันอาการที่พบในผู้ป่วยรายนี้ *
1 point
83. หญิงอายุ 35 ปี กล้ามเนื้ออ่อนแรง หนังตาตก อาการเป็นมากขึ้นช่วงบ่ายและเย็น อาการดีขึ้นหลังจากนอนพัก ตรวจพบ proximal muscle weakness โรคดังกล่าวเกิดจากความผิดปกติที่ตำแหน่งใด *
1 point
84. หญิงอายุ 30 ปี กล้ามเนื้ออ่อนแรง หนังตาตก อาการเป็นมากช่วงบ่ายและเย็น ผล CT scan พบ mass ที่ anterior mediastinum mass ที่พบน่าจะอยู่ที่โครงสร้างใด *
1 point
85. หญิงอายุ 55 ปี เป็น glaucoma รักษาด้วย timolol ในรูปแบบ eye drop ข้อใดเป็นกลไกของยานี้ *
1 point
86. A 30-year-old woman was diagnosed with blepharospasm. Her physician prescribed botulinum toxin for treatment. What is the mechanism of action of this drug? *
1 point
87. A 20-year-old woman was intoxicated from a substance. She presented with bradycardia, hypotension, miosis and bronchospasm. Her symptoms were relieved after administration of atropine. What is the most likely causative substance? *
1 point
88. เด็กชายอายุ 5 ปี มีสีผิว ขนตามตัว ผม คิ้ว และขนตาเป็นสีขาว ตาดำสีอ่อน สติปัญญาดี เซลล์ที่ผิดปกติในผู้ป่วยมีต้นกำเนิดจากเซลล์ใด *
1 point
89. ตีกอล์ฟจนสีผิวคล้ำ เกี่ยวข้องกับสารในข้อใดต่อไปนี้ *
1 point
90. Fingerprint is cause by which structure if skin *
1 point
91. A 30 years old was diagnosed with severe psoariasis. He was treated with infliximab. What the main target site of action of this drug *
1 point
92. หญิงอายุ 60 ปี มีตุ่มน้ำขนาดใหญ่ที่แขนขา แพทย์ให้การวินิจฉัยเป็น bullous pemphigoid โรคดังกล่าวเกิดจากความผิดปกติใด *
1 point
93. หญิงอายุ 20 ปี เป็น atropic dermatitis แพทย์สั่งการรักษา triamcinolone ข้อใดเป็นกลไกของยา *
1 point
94. หญิงอายุ 15 ปี ถูกกระแทกเข่าขวาขณะวิ่ง ตรวจร่างกายพบ anterior drawer sign +veเกิดจากการฉีกขาดของโครงสร้างใด *
1 point
95. ชายอายุ 65 ปี ปวดเข่าขวามา 1 ปี ปวดมากขึ้นขณะเดินขึ้นลงบันได กินพาราเซตามอลแล้วไม่ดีขึ้น ภาพถ่ายรังสีพบ narrowing joint space และ marginal osteophyte ควรเลือกใช้ยาในข้อใดเหมาะสมที่สุด *
1 point
96. ชายอายุ 50 ปี เป็น acute gouty attack แพทย์สั่งการรักษาด้วย colchicine ควรเฝ้าระวังภาวะใดมากที่สุดในระหว่างที่ได้รับยาดังกล่าว *
1 point
97. ชายอายุ 35 ปี ตรวจพบ rotator cuff เสียหาย กล้ามเนื้อใดที่ยังใช้งานได้ตามปกติ *
1 point
98. ชายอายุ 40 ปี เจ็บที่ lesser tubercle ของ left humerus ทำ medial rotation ของ left arm ไม่ได้ ลักษณะดังกล่าวจะพบการอักเสบที่กล้ามเนื้อใดมากที่สุด *
1 point
99. ชาย 40 ปี ถูกยิงที่ต้นแขนซ้าย ตรวจร่างกายพบว่า กระดกข้อมือซ้ายและนิ้วมือซ้ายไม่ได้ ลักษณะดังกล่าวเกิดจากมีพยาธิสภาพที่ nerve ใด *
1 point
100.  ถ้าต้องการฟังเสียงปอด ที่บริเวณต่ำสุดของ left upper lobe ต้องวาง stethoscope ที่ผนังทรวงอกด้านหน้าเหนือต่อโครงสร้างใด *
1 point
101. หญิงอายุ 15 ปี ถอนหายใจเป็นครั้งคราว ไม่หอบเหนื่อย นอนหลับได้ปกติ การถอนหายใจที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นผลจากอะไร *
1 point
102. ชายอายุ 65 ปี เป็น COPD มา 2 ปี หายใจเหนื่อยหอบมากขึ้นมา 1 วัน หลังให้ออกซิเจน 100% พบว่าหายใจช้าลง และรอบริมฝีปากเขียว ภาวะดังกล่าว เกิดจากการกดการควบคุมของตำแหน่งใด *
1 point
103. ชายอายุ 50 ปี ทำงานในโรงงานทอผ้าฝ้ายมา 15 ปี มีไข้ต่ำๆ ไอแห้งมา 6 เดือน ภาวะดังกล่าวเข้าได้กับโรคใดมากสุด *
1 point
104. Infantile respiratory distress syndrome เป็นผลที่เกิดจากการเจริญและพัฒนาที่ไม่สมบูรณ์ สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด *
1 point
105. หญิงอายุ 60 ปี ได้รับการผ่าตัดข้อสะโพก นอนโรงพยาบาล 2 สัปดาห์ ขณะลุกขึ้น มีอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลัน หอบเหนื่อย และเสียชีวิต ความผิดปกติของผู้ป่วย น่าจะเกิดกับโครงสร้างใดต่อไปนี้ *
1 point
106. An 80-year-old man had a history of choking while having a dinner 3 days ago. He presented with fever, chills, productive cough with yellowish green sputum for 1 day. Which of the following is most likely found in his sputum culture? *
1 point
107.  A 30-year-old man presented with fever, dry cough and progressive dyspnea for a few days. Pulse oximetry shows 80% oxygen saturation. CXR shows bilateral ground glass infiltration. Anti-HIV is positive with CD4+ count of 150/mm3 What is the most likely causative pathogen? *
1 point
108. A 5 years old girl presented with severe dyspnea and cough for an hour ago. PE: T 37.2 Celsius, PR 110/min, RR 40/min, expiratory wheezing both lungs. What is the most appropriate symptomatic treatment? *
1 point
109. เด็กชายอายุ 5 ปี สำลักเม็ดถั่ว ตรวจร่างกายพบ SpO2 88% ที่ room air ภาพรังสีทรวงอกพบ atelectasis at right lower lobe ภาวะ hypoxemia ที่พบในผู้ป่วยรายนี้น่าจะเกิดจากกลไกใดต่อไปนี้ *
1 point
110. ชายอายุ 30 ปี นอนหมดสติอยู่ในรถยนต์ โดยเปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้ ตรวจร่างกายพบ cherry red skin color จะตรวจพบการเพิ่มระดับของสารใดในเลือดของชายผู้นี้ *
1 point
111. A 60-year-old man was diagnosed with stable coronary artery disease. He was prescribed isosorbide dinitrate and atenolol. He complained of his lips and extremities were blue-colored. His blood revealed chocolate-colored. Which of the following is most likely defective in this patient? *
1 point
112. A 50-year-old man presented with shortness of breath and swelling of face and neck for 2 weeks. PE: engorged neck vein and dilation of superficial vein over upper chest. What is the most likely diagnosis? *
1 point
113. A 40-year-old woman complained of dull, ill-defined pain sensation in her umbilical region. Her physician suspected inflammation in her abdomen. Which of the following is the most likely site of inflammation? *
1 point
114. A 60-year-old bedridden woman has blood leakage from intestinal hemorrhage. Where is the most likely location of blood accumulation when she is in supine position? *
1 point
115. A 60-year-old man presented with change of bowel habit and weight loss. Colonoscopy revealed a mass at the descending colon. Biopsy findings were consistent with carcinoma. Which artery will be ligated at the time of tumor removal? *
1 point
116. หญิงอายุ 50 ปี กินข้าวมันไก่ 2 จาน ฟักทองแกงบวด 1 ถ้วย หลังกินอาหารมีอาการแน่นท้องและอิ่มอยู่นาน Gastrointestinal hormone ชนิดใดที่ทำให้อิ่มอยู่นาน *
1 point
117. A 50-year-old man presented with burning sensation in his chest and sour taste in his mouth. Endoscopy with biopsy of lower  esophagus was performed. Which epithelial change is most likely found in this patient? *
1 point
118. A 55-year-old woman complained of persistent heartburn and acid-like taste in her mouth. Symptoms were precipitated by a big meal. What is the most appropriate treatment? *
1 point
119. A 45-year-old man presented with dysphagia and weight loss. Endoscopy revealed mass at lower esophagus. Biopsy findings of the mass were consistent with squamous cell carcinoma. Which of the following is most likely associated with his disease? *
1 point
120. A 30-year-old man presented with dyspepsia and epigastric pain for 6 months. PE: within normal limits. Gastric biopsies found chronic mucosal inflammation with corkscrew-like organisms. Which of the following is the highest risk of gastric cancer? *
1 point
121. A 50-year-old man underwent total gastrectomy due to gastric carcinoma. Which of the following is the most likely consequence? *
1 point
122. A 55-year-old man living in the northeastern part of Thailand. He usually eating raw freshwater fish. Which carcinoma is he at a highest risk? *
1 point
123. A 40-year-old woman presented with abdominal pain at right upper quadrant. Her pain exaggerated when she eating fatty meal. What is the cause of the pain in this woman? *
1 point
124. A 65-year-old man presented with anorexia and weight loss for 6 months. PE: mass at right upper quadrant of abdomen. Further investigation revealed HBsAg +ve.What is the most likely diagnosis? *
1 point
125. A 55-year-old woman with poorly controlled type 2 DM has increased urine albumin. Which structure is most likely defective in this patient? *
1 point
126. A 30-year-old man presented with severe watery diarrhea and vomiting. Later he developed oliguria. PE: BP 90/60 mmHg, P 100/min. Blood tests revealed BUN 45 mg/dL and Cr 4.5 mg/dL. Which of the following is most responsible for oliguria in this patient? *
1 point
127. A 20-year-old man who works in a battery factory for 5 years. Urinalysis revealed aminoaciduria and glycosuria. Which structure is most likely defective in this patient? *
1 point
128. A 20-year-old type 1 diabetic patient was prescribed a SGLT-2 inhibitor as an adjuvant. Her renal function was normal. Which substance has clearance value equal to glucose clearance in this patient? *
1 point
129. A 55-year-old cirrhotic man presented with massive ascites and pedal edema.What is the most appropriate pharmacologic treatment? *
1 point
130. A 30-year-old woman presented with pedal edema and foamy urine. PE: puffy eyelids and pitting edema of both legs. Which of the following will be detected in her urine? *
1 point
131. A previous healthy 10-year-old boy presented with generalized edema for 1 week. UA: protein 4+, RBC 0-1/hpf, WBC 0-1/hpf. Which of the following is most likely found in his microscopic urine examination? *
1 point
132. A 25-year-old man has hypertension. Investigation reveals unilateral renal artery stenosis. What is the key pathophysiologic mechanism of his high blood pressure? *
1 point
133. ทารกอายุ 1 เดือน ตรวจพบ clitoris มีขนาดใหญ่ ผิวหนังสีคล้ำ ตรวจโครโมโซมพบ 46,xx ลักษณะดังกล่าวเข้าได้กับโรคใดต่อไปนี้ *
1 point
134. A 20-year-old woman has no menstruation, no uterus and no adnexa. PE: normal female external genitalia, blind vaginal pouch. Karyotype is 46, XY. What is the most likely diagnosis? *
1 point