ВЪПРОСНИК ЗА КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
Проект BG05SFOP001-2.009-0144 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност“, изпълняван от Сдружение „Българска стопанска камара – съюз на Българския бизнес“ в партньорство с Агенцията за устойчиво енергийно развитие и Софийска енергийна агенция "СОФЕНА" по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Въпросникът към крайните потребители е част от извършваните проучвания и изследвания по проекта относно ефективността на законовата среда в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници върху бизнес структурите. Целта е да се подготвят предложения за подобряване на законовата среда в областта на енергийната ефективност за да се рационализират и подобрят процедурите по приложение на законовите изисквания, както и взаимодействието между бизнеса, НПО и административните структури в областта на енергийната ефективност.
Имейл адресът е необходим за осъществяване на обратна връзка с анкетираните лица.
В процеса на обработка данните ще бъдат анонимни.
Email address *
1. Какъв вид предприятие сте? *
2. Какви видове енергоносители използвате? *
Можете да посочите повече от един отговор.
Required
3. Срещате ли затруднения при подготовката и изпращането на изискуемите годишни отчетни форми? *
4. В каква степен сте запознати с Директивите на ЕС в областта на енергийната ефективност? *
5. Според Вас в каква степен българското законодателство в областта на енергийната ефективност съответства на европейското *
6. Имате ли изпълнени обследвания за енергийна ефективност съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност *
Моля посочете техния брой.
Your answer
7. Считате ли, че има полза от внедряване на стандарта за управление на енергията БДС EN ISO 50001 *
8. Как оценявате ползата от извършените обследвания за енергийна ефективност съгласно изискванията на закона *
9. Коя форма за финансиране на мерки за енергийна ефективност е предпочитана от вас ? *
Можете да посочите повече от един отговор.
Required
10. Как оценявате сложността на процедурите за безвъзмездно финансиране *
11. Използвате ли възможностите за облекчения по схемата"задължения към обществото"? *
12. Имате ли получени удостоверения за енергийни спестявания?
В случай, че имате, моля посочете техния брой.
Your answer
13. Проявявате ли интерес към търговията с удостоверения за енергийни спестявания/прехвърляне на удостоверения за енергийни спестявания *
14. Моля, посочете проблемите и затрудненията, които срещате във връзка с изпълнението на Вашите задължения по изпълнение на обследванията за енергийна ефективност и управление на потреблението на енергия *
Можете да посочите повече от един отговор.
Required
15. Моля, дайте ако имате, предложения, свързани с подобряване на законодателството в областта на енергийната ефективност и по практиката но приложението му *
Your answer
16. Намирате ли за ефективни за Вас договорите с гарантиран резултат *
Ако имате оценки или предложения, неотразени в горните полета, моля отразете ги по-долу в свободна форма *
Your answer
*
Required
Нормативни документи, свързани с енергийната ефективност и бизнеса (помощна информация към анкетата)
Закон за енергийна ефективност
НАРЕДБА за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица
НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г.за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания
НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им
НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 3.01.2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност
Методики за оценка на енергийните спестявания
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service