แบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยต้นสังกัดที่มีต่อผู้สำเร็จการอบรม (ชั้นนายเรือ นย. รุ่นที่ 51)
แบบประเมินนี้ทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของ รร.นย.ศฝ.นย. ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรยิ่งขึ้น
หน่วย *
Your answer
คำชี้แจง
กรุณาทำเครื่องหมายลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน โดยกำหนดดังนี้
มากที่สุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, น้อย = 2, น้อยที่สุด = 1
ด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน *
5
4
3
2
1
1. สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งหรือหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มขีดความสามารถ
2. ทำงานเป็นระบบ มีการวางแผนการปฏิบัติงานของตนเอง และนำมาปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น2 มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน
3. สามารถเสนอแนะความเห็น และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
4. สามารถนำความรู้ที่เป็นประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงาน
5. สามารถบริหาร จัดการ และจำกัดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
6. สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นและหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ดำรงไว้ซึ่งซื่อเสียงและเกียรติแห่งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ปฏิบัติอยู่
ด้านทักษะพื้นฐานในการทำงาน *
5
4
3
2
1
8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. มีความสามารถในทางทฤษฎีกับปฏิบัติควบคู่กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. มีความสามารถในการแก้ปัญหาและนำผลการเรียนที่ได้รับเพิ่มจาการศึกษามาประยุกต์ใช้กับหน่วยได้เป๋นอย่างดี
ด้านบุคลิกภาพ และคุณธรรมจริยธรรม *
5
4
3
2
1
12. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง งาน และหน่วยงาน
13. มีปฏิภาณไหวพริบในการตัดสินใจและการแก้ปัญหา
14. มีอุดมการณ์และจิตสำนึกของอาชีพทหาร
15. มีลักษณะผู้นำ มีพลังในทางสร้างสรรค์ กล้าคิด และกล้าตัดสินใจ
16. มีความตื่นตัว กระตือรือร้น และทันต่อสถานการณ์
17. ใฝ่รู้และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
18. ประพฤติตนตามกฎ ระเบียบ วินัยทหาร และกฎเกณฑ์ของสังคม
19. มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
20. มีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานทุกระดับ และทำงานเป็นทีมได้
21. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
22. มีสุขภาพจิตดีและสามารถเผชิญปัญหาได้
23. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะ
กรุณากรอกข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่ท่านคิดว่ามีประโยชน์ต่อหลักสูตรฯ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy