แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการอย่างมีคุณภาพต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ประเภทผู้รับบริการ *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองส่งเสริมวิชาการ
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1.1 ความเหมาะสมของขั้นตอนการให้บริการ
1.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ
1.3 ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง
2. ด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
2.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ
2.2 มีการให้บริการที่สะดวกและหลากหลายช่องทาง เช่น หน่วยงาน, โทรศัพท์, เว็บไซต์
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
3.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ เอาใจใส่อย่างเป็นมิตร
3.2 ให้คำแนะนำตอบข้อสงสัยได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น
3.3 ความประทับใจในการได้รับบริการ
4. ด้านการประชาสัมพันธ์ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
4.1 การประชาสัมพันธ์ของข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ที่ต้องการให้หน่วยงานพัฒนาการให้บริการ
1. จุดเด่น สิ่งที่ท่านประทับใจจากการให้บริการของหน่วยงาน
Your answer
2. สิ่งที่หน่วยงานควรปรับปรุง
Your answer
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kmutnb.ac.th. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms