แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ "รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสกลนคร ไตรมาส 2 ปี 2562 (เมษายน - มิถุนายน)
1.ประเภทหน่วยงานที่ตอบ *
2.จากหน่วยงาน/ส่วนราชการ
3.ระดับความคิดเห็น *
มาก
ปานกลาง
น้อย
2.1 ประโยชน์ที่ได้รับ
2.2 เนื้อหาสาระ
2.3 ความพึงพอใจ
4.ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์หรือไม่ *
5.ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ในทางใด ระบุ
6.เนื้อหาสาระส่วนใดที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
7.เนื้อหาสถานการณ์แรงงานจังหวัดที่ท่านสนใจ (เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย)
8.ท่านคิดว่ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดควรปรับปรุงหรือไม่
9.ถ้าต้องปรับปรุง ควรปรับปรุงประเด็นใด
10.ท่านอยากให้มีเนื้อหาสาระใด เพิ่มเติม ระบุ
11.ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy