Aptauja par VARAM izstrādāto dokumentu "Par līdzdalības budžeta ieviešanu Latvijā"
Domnīca PROVIDUS veic Latvijas aptauju par VARAM izstrādāto konceptuālo ziņojumu "Par līdzdalības budžeta ieviešanu Latvijā”. Šajā anketā tiek detalizēti izklāstītas konceptuālās izvēles, ieviešot līdzdalības budžetu Latvijas pašvaldībās, kā arī taujāts pašvaldību pārstāvju vērtējums un komentāri. Atbildes gaidām līdz 2019.gada beigām! Domnīca PROVIDUS apkopos saņemtās idejas un tās iesniegs VARAM ziņojuma precizēšanai.
1. Kāda ir Jūsu saistība ar pašvaldību jautājumiem?
2. Kuru pašvaldību Jūs pārstāvat?
Your answer
3. Vai Jūs šobrīd, pirms šīs anketas aizpildīšanas, esat informēts/-a par to, kas ir līdzdalības budžets/sabiedrības līdzlemts budžets? *
Skaidrojums par sabiedrības līdzlemtu budžetēšanu
Sabiedrības līdzlemts budžets/līdzdalības budžets ir demokrātisks process, kur sabiedrība pati nolemj, kā labāk tērēt daļu no valsts vai pašvaldības budžeta. Šis sabiedrības iesaistes modelis iedalāms sešās daļās: 1) tiek izveidota budžetēšanas sistēma (tiek izlemts par resursiem, tiek izveidota balsošanas platforma/sistēma, tiek izstrādāts procesa nolikums); 2) iedzīvotājiem tiek sniegta iespēja piedāvāt savas idejas/projektus; 3) tiek rīkotas apspriedes par iedzīvotāju iesniegtajām idejām, kur tās tiek izvērtētas ar atbildīgo institūciju un dienestu dalību; 4) iedzīvotājiem tiek sniegta iespēja balsot par nolikumam atbilstošajām idejām; 5) tiek noteiktas uzvarējušās idejas, kas saņēmušas lielāko iedzīvotāju atbalstu; 6) pašvaldība īsteno uzvarējušās idejas.
4. Vai esat iepazinies/-usies ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto konceptuālo ziņojumu “Par līdzdalības budžeta ieviešanu Latvijā”?
Līdzdalības budžets: Latvijas pašvaldībām brīvprātīgs vai obligāts?
VARAM savā informatīvajā ziņojumā piedāvā divas iespējas, kā Latvijā ieviest līdzdalības budžetus: noteikt to pašvaldībām kā obligātu pienākumu (pirmais variants) vai kā brīvprātīgu izvēli (otrais variants). VARAM sliecas otrā (brīvprātīgā) varianta atbalstīšanas virzienā.


Pirmais variants - obligāts pienākums.

Stiprās puses:
1. iedzīvotājiem visās pašvaldībās tiks nodrošināta līdzvērtīga iespēja piedalīties līdzdalības budžeta procesā, izslēdzot iespējamību, ka kādā no pašvaldībām šāda sabiedrības līdzdalības metode netiek izmantota (šis arguments tika bieži pieminēts arī reģionālajos semināros, kur tika uzdots jautājums par to, vai līdzdalības budžeta īstenošana būtu jānosaka par obligātu visām pašvaldībām);
2. pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas pašvaldību teritorijas būs ievērojami lielākas, līdz ar to būs nepieciešams domāt par mērķtiecīgu sabiedrības iesaisti, ko veicinātu līdzdalības budžeta obligāta īstenošana visās pašvaldībās;
3. veicinās jaunas sabiedrības līdzdalības metodes izmantošanu.

Vājās puses:
1. pašvaldības zināšanu un pieredzes trūkums par līdzdalības budžetu un tā veiksmīgas īstenošanas nosacījumiem, varētu rezultēties ar neveiksmīgu procesa īstenošanu, kā rezultātā sabiedrība negribēs iesaistīties procesā un radīsies negatīvs iespaids par līdzdalības budžeta metodi;
2. sabiedrības zināšanu trūkums par līdzdalības budžetu un tā procesu un nosacījumiem var rezultēties ar to, ka cilvēki izvēlas neiesaistīties procesā.


Otrais variants - brīvprātīga izvēle.

Stiprās puses:
1. pašvaldībai ir iespēja izvērtēt, vai tai ir pietiekošas zināšanas un kapacitāte, lai veiksmīgi īstenotu līdzdalības budžetu;
2. pašvaldībai ir iespēja pašai apzināt to, vai iedzīvotājiem būs interese piedalīties līdzdalības budžeta procesā konkrētajā pašvaldībā.

Vājās puses:
1. ja līdzdalības budžeta ieviešana netiks noteikta kā obligāta visām pašvaldībām, daudzas var izvēlēties to neīstenot vispār, tādējādi nenodrošinot vienlīdzīgas iespējas sabiedrības līdzdalībai visās pašvaldībās (šis arguments tika minēts arī vairākos reģionālajos semināros, kad dalībniekiem tika prasīts par to vai līdzdalības budžeta īstenošanai būtu jābūt obligātai vai brīvprātīgai);
2. pašvaldības informācijas un izpratnes trūkuma dēļ (ne tikai par pašu procesu, bet arī par ieguvumiem, ko sniedz līdzdalības budžets), izvēlas to neieviest savā pašvaldībā.

5. Vai Latvijas pašvaldībās līdzdalības budžets būtu jāievieš kā obligāts pienākums vai kā brīvprātīga izvēle?
5.1. Ja vēlaties, lūdzu paskaidrojiet savu atbildi uz iepriekšējo jautājumu!
Your answer
Līdzdalības budžeta finansējuma apjoms: ne mazāk par 1% no iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļa pēdējos 3 gados. VARAM informatīvajā ziņojumā teikts:
VARAM pašlaik izstrādā jaunu Vietējo pašvaldību likumu, kura ietvaros ir paredzēts pašvaldībām nodrošināt juridisko ietvaru līdzdalības budžeta īstenošanai. Likumā paredzēts noteikt to, ka pašvaldībai ir tiesības ieviest līdzdalības budžetu, nosakot, ka līdzdalības budžetam atvēlētais finansējums nav mazāks par 1% no iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļa pēdējos trīs gados. Skaidrojot iedzīvotājiem to, kā veidojas līdzdalības budžetā pieejamais finansējuma apjoms pašvaldībā – jo vairāk nodokļi tiek samaksāti, jo lielāks ir finansējums par kuru iedzīvotājiem ir tiesības lemt pašiem – līdzdalības budžets varētu kalpot arī kā papildu motivācija iedzīvotājiem maksāt nodokļus. Būtiski ir sākt līdzdalības budžeta ieviešanu ar salīdzinoši mazu summu, lai gan pašvaldība, gan iedzīvotāji varētu izprast to, vai ir pieprasījums un vai ir nepieciešams palielināt līdzdalības budžetam pieejamo finansējuma apjomu.
Tāpat likumā paredzēts noteikt to, ka finansējums ir jāsadala proporcionāli starp novada teritoriālajām vienībām vai pilsētas apkaimēm (apkaimes nosaka pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentā). Proporcija tiktu aprēķināta proporcionāli iedzīvotāju īpatsvaram, kā arī proporcionāli iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļu īpatsvaram pašvaldībā pēdējos trīs gados, nepārsniedzot finansējuma apjoma starpību 2 reizes starp lielāko un mazāko teritoriālo vienību vai apkaimi. VARAM šobrīd īsteno Coast4us projektu , kura rezultātā tiks sagatavotas ciemu/kopienu plānu izstrādes vadlīnijas, kopienas tiks apmācītas plānu izstrādei, kas kalpos par priekšnosacījumu līdzdalības budžeta ieviešanai, paaugstinot kopienu kapacitāti teritorijas attīstības redzējuma noteikšanā un projektu izstrādē.
Lai uzlabotu kopējo attīstības plānošanas sistēmu, līdzdalības budžeta tematiskajiem virzieniem būs jābūt noteiktiem pašvaldības attīstības programmā, kā arī tiem būs jābūt saskaņotiem pašvaldības konsultatīvajā padomē (jauna sabiedrības līdzdalības forma, kas tiks iekļauta Vietējo pašvaldību likumā).
6. Vai Jūs piekrītat VARAM nostājai šajā jautājumā (par minimālo līdzdalības budžeta apjomu tad, ja pašvaldība ir izvēlējusies izmantot šo iedzīvotāju iesaistes metodi)?
6.1. Ja vēlaties, lūdzu paskaidrojiet savu atbildi uz iepriekšējo jautājumu!
Your answer
Līdzdalības budžeta projektu īstenošana: iedzīvotāju idejas gada laikā īsteno pašvaldība. VARAM informatīvajā ziņojumā teikts:
Īstenojot līdzdalības budžetu, pašvaldība apņemas visas apstiprinātās jeb uzvarējušās idejas īstenot. Salīdzinājumā ar dažādajiem NVO un iedzīvotāju konkursiem, kas jau pašlaik norisinās ļoti daudzās Latvijas pašvaldībās, būtiskākā atšķirība starp šiem konkursiem un līdzdalības budžetu ir tāda, ka visas uzvarējušās idejas īsteno pati pašvaldība. Tāpat, ārvalstu prakse liecina par to, ka uzvarējušos projektus līdzdalības budžeta procesā ir jāīsteno gada laikā. Šāds termiņš parasti tiek noteikts, tādēļ, lai konkrētās pašvaldības iedzīvotāji pēc iespējas ātrāk varētu redzēt savas līdzdalības rezultātus un būtu ieinteresēti šajā procesā iesaistīties arī turpmāk. Protams, ņemot vērā projektu ideju specifiku un to īstenošanai nepieciešamo darbību laika grafiku, t. sk. saistībā ar publisko iepirkumu veikšanu, nepieciešamības gadījumā termiņu ir iespējams arī pagarināt, par to attiecīgi arī komunicējot ar idejas iesniedzēju un sabiedrību.
7. Vai Jūs piekrītat VARAM nostājai šajā jautājumā (par pašvaldību obligātu pienākumu ieviest uzvarējušās idejas aptuveni gada laikā)?
7.1. Ja vēlaties, lūdzu paskaidrojiet atbildi uz iepriekšējo jautājumu!
Your answer
Īstenošanas noteikumi un obligāti ievērojamie principi: nacionāla mēroga principi un pašvaldības tiesības.
Pašvaldībai pašai ir tiesības noteikt līdzdalības budžeta īstenošanas noteikumus, vienlaikus nodrošinot to, ka nacionālā līmenī noteiktie obligāti ievērojamie principi, kas jāievēro jebkurai pašvaldībai.

Konceptuālajā ziņojumā paredzēts, ka NACIONĀLAJĀ līmenī obligāti ir šādi principi:

- Visiem īstenojamajiem projektiem ir jābūt publiski pieejamiem visiem pašvaldības iedzīvotājiem;
- Īstenotie projekti nedrīkst radīt pašvaldībai nesamērīgas uzturēšanas izmaksas;
- Līdzdalības budžeta procesam jābūt caurspīdīgam, nodrošinot informācijas pieejamību iedzīvotājiem par iesniegtajām idejām, apstiprinātajām / noraidītajām idejām (noraidītajām idejām sniedzot iemeslus un skaidrojumus, kas pamatoti ar līdzdalības budžeta nolikumu).
- Jānodrošina iedzīvotāju informētība par projektu īstenošanas stadijām, kā arī jebkāda veida izmaiņas projekta idejā tiek saskaņotas ar projekta idejas iesniedzēju.
- Projektu pieteikumu iesniegšanas minimālais termiņš ir vismaz 30 dienas;
- Iedzīvotāju balsošanas veids (balsošana klātienē vai elektroniski);
- Iedzīvotāju balsošanas minimālais termiņš vismaz 14 dienas;
- Kā arī citi principi, lai nodrošinātu līdzīgu pieeju starp pašvaldībām.

Konceptuālajā ziņojumā paredzēts, ka PAŠVALDĪBĀM būs tiesības noteikt:
- kādos tematiskajos virzienos (kultūra, sports u.c.) līdzdalības budžeta finansējums tiek novirzīts.
- iesniegto ideju vērtēšanas kritērijus (t. sk., kā vērtēt, vai idejas nav pretrunā ar dažādiem pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem);
- procesa norisi, t. sk., nosakot to, vai tiek rīkotas vēl atsevišķas publiskās apspriešanas ar iedzīvotājiem par iesniegtajām idejām;
- cik apjomīgi var būt iesniedzami projekti (t. sk., kādi projekti tiek iesniegti, piemēram, vai tie var būt tikai infrastruktūras projekti vai arī “mīkstie” projekti, kā pasākumu organizēšana) un kādi ir projektu finansējuma griesti;
- kā rīkoties situācijās, kad vairākas idejas ir ieguvušas vienādu punktu/ balsu skaitu;
- kā tiek veikts balsojums (piem., cik balsis ir katram iedzīvotājam, vai ir “pret” balsojuma iespējas par iesniegtajām idejām u.c.);
- kā tiks informēta sabiedrība par līdzdalības budžetu (mārketings);
- u.c. aspekti, kas netiek atrunāti nacionālā līmenī (piemēram, atsevišķu līdzdalības budžeta finansējumu izdalīt kādai specifiskai mērķa grupai, piem., jauniešiem).

8. Vai Jūs piekrītat VARAM nostājai šajā jautājumā par to, kuri līdzdalības budžeta aspekti ir regulējami ar likumi, un kuri - atstājami pašvaldību pašu ziņā?
8.1. Ja vēlaties, lūdzu paskaidrojiet atbildi uz iepriekšējo jautājumu!
Your answer
Ideju iesniedzēji un balsotāji: piedalas pašvaldībā deklarētie iedzīvotāji, kas ir vecāki par 16 gadiem. VARAM informatīvajā ziņojumā teikts:
Jaunajā Vietējo pašvaldību likumā paredzēts noteikt to, ka līdzdalības budžetā piedalās pašvaldībā deklarētie Latvijas iedzīvotāji, kas ir vecāki par 16 gadiem. Attiecīgi, uzsvars tiek likts uz to, ka idejas iesniedz un par tām balso tikai pašas pašvaldības iedzīvotāji, ņemot vērā, ka pašvaldības iedzīvotāji ir tie, kuri vislabāk apzinās un saprot to, ko attiecīgajā vietā ir nepieciešams izdarīt, lai uzlabotu dzīves apstākļus gan sev, gan apkārtējiem. Savukārt, kā ideju iesniegšanas un balsošanas vecums tiek noteikts 16 gadi, lai veicinātu jauniešu iesaisti pašvaldības attīstības plānošanā un veicinātu jauniešu izpratni par pašvaldības darbību. Jaunieši ir viena politiski neaktīvākajām grupām, tādējādi ir nepieciešams radīt nosacījumus un apstākļus, kuros jauniešiem būtu iespēja līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesā, kas vienlaikus māca arī atbildības sajūtu par pieņemtajiem lēmumiem/ iesniegtajām idejām.
Savukārt, pašvaldības atbildībā paliek noteikt to, vai projekta iesniedzēji drīkst būt jebkurš iedzīvotājs vai tikai NVO, biedrības un nodibinājumi. Pašlaik Rīgas gadījumā, ideju iesniegt līdzdalības budžeta konkursā drīkstēja tikai Rīgas apkaimju biedrības, tomēr arī Rīga ir norādījusi uz to, ka nākotnē ir paredzēts radīt iespēju jebkuram iedzīvotājam iesniegt savu projekta ideju. Tāpat arī pasaules prakse liecina par to, ka vairākumā piemēru tomēr līdzdalības budžetam idejas iesniegt drīkst jebkurš iedzīvotājs neatkarīgi no tā, vai viņš ir pārstāvis kādā NVO, biedrībā vai nodibinājumā vai nav.
9. Vai Jūs piekrītat VARAM nostājai šajā jautājumā (par 16 gadu slieksni balsošanai, kā arī par pašvaldību izvēles brīvību attiecībā uz projektu iesniedzēju loku)?
9.1. Ja vēlaties, lūdzu paskaidrojiet atbildi uz iepriekšējo jautājumu!
Your answer
Iesniedzamo ideju detalizācijas pakāpe. VARAM informatīvajā ziņojumā teikts:
Balstoties uz citu valstu piemēru izpēti, VARAM piedāvā, ka piedaloties līdzdalības budžetā iedzīvotājam/NVO nav jāiesniedz detalizēti sagatavota projekta ideja. Paredzēts, ka pašvaldībā tiek sagatavota projekta iesnieguma veidlapa un tiek sagaidīts, ka idejas iesniedzējs sagatavo nelielu projekta aprakstu, kurā paskaidro kādēļ viņa ideja ir atbalstāma un, kas būs ieguvēji no viņa sagatavotās idejas. Būtiski ir nodrošināt to, ka iedzīvotājiem, idejas apraksta sagatavošanas stadijā, ir iespēja konsultēties ar attiecīgajiem pašvaldību ekspertiem. Savukārt, pēc idejas apraksta iesniegšanas, pašvaldība sadarbībā ar attiecīgajām struktūrvienībām, izvērtē projekta ideju un izstrādā detalizētu projektu, iekļaujot tādas lietas kā izmaksu tāme, laika grafiks u.c. Ņemot vērā, ka pašvaldībai ir lielāka kapacitāte un pieredze projektu sagatavošanā – priekšlikumu pārveidošana par projektu idejām tiek noteikta kā pašvaldības atbildība. Ar laiku, ja līdzdalības budžets tiek īstenots ikgadēji, sagaidāms, ka iedzīvotāji iesniegs arvien kvalitatīvākas projektu idejas – šāda tendence ir novērojama Tartu pašvaldības gadījumā. Salīdzinājumā ar pirmajiem gadiem, kad Tartu tika īstenots līdzdalības budžets tagad tiek iesniegts ievērojami mazāks projektu ideju skaits, bet šīs idejas ir ievērojami kvalitatīvāk sagatavotas.
Attiecīgi pašvaldībai ir jānodrošina diskusijas starp ideju iesniedzējiem un attiecīgās jomas ekspertiem, lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku projektu vērtēšanu.
10. Vai Jūs piekrītat VARAM nostājai šajā jautājumā (par to, ka projektu pieteicējiem nav detalizēti jāsagatavo idejas pieteikums)?
10.1. Ja vēlaties, lūdzu paskaidrojiet atbildi uz iepriekšējo jautājumu!
Your answer
Pašvaldību metodiskā vadība un kapacitātes stiprināšana: to nodrošina plānošanas reģioni. VARAM informatīvajā ziņojumā teikts:
Ņemot vērā, ka līdzdalības budžeta īstenošana pašlaik vēl nav izplatīta prakse Latvijā, ir būtiski nodrošināt pašvaldību metodisko vadību, kā arī stiprināt to kapacitāti un informētību par veiksmīgu līdzdalības budžeta īstenošanu. Šajā kontekstā ir paredzēts noteikt plānošanas reģioniem funkciju, kuras ietvaros plānošanas reģioniem būtu jānodrošina pašvaldību metodiskā vadība (t. sk. pašvaldību darbinieku apmācības), skaidrojot līdzdalības budžeta konceptu, pašvaldību tiesības un pienākumus, kā arī nodrošinot konsultācijas līdzdalības budžeta īstenošanas nosacījumu izstrādē. Šim mērķim ir paredzēts izvērtēt iespēju piesaistīt Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gadam plānoto finansējumu reģionālās attīstības jomā.
11. Vai Jūs piekrītat VARAM nostājai šajā jautājumā (par plānošanas reģionu funkcijām)?
11.1. Ja vēlaties, lūdzu paskaidrojiet atbildi uz iepriekšējo jautājumu!
Your answer
IT platforma balsošanai un ideju iesniegšanai: tiks veidota nacionāla līmeņa IT platforma. VARAM informatīvajā ziņojumā teikts:
Lai sekmētu to, ka līdzdalības budžeta procesā tiktu iesaistīti pēc iespējas vairāk iedzīvotāji no dažādām sociālajām grupām, ir būtiski nodrošināt arī IT platformas izveidi, kurā varētu norisināties gan līdzdalības budžeta ideju iesniegšana, gan arī balsošanas process. Rīgas gadījumā pašlaik jau ir izveidota IT platforma, kas tika izmantota 2019. gada līdzdalības budžeta pilotprojekta īstenošanā, tomēr, ja arī citas pašvaldības apņemtos īstenot šo ideju, tad arī tām būtu nepieciešama platformas izveide. Lai novērstu situāciju, kad katrai pašvaldībai atsevišķi ir jāveido pašai sava IT platforma ir paredzēts, ka tā tiks izveidota nacionālā līmenī vai arī tiks pielāgota jau kāda pašreiz esoša sistēma līdzdalības budžeta funkcijām, t.sk. izvērtējot iespējas piesaistīt Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gadam plānoto finansējumu e-pārvaldes jomā.
12. Vai Jūs piekrītat VARAM nostājai šajā jautājumā (par IT risinājumu)?
12.1. Ja vēlaties, lūdzu paskaidrojiet atbildi uz iepriekšējo jautājumu!
Your answer
Līdzdalības budžeta īstenošanas un ideju apkopojums: praksi apkopos plānošanas reģioni. VARAM informatīvajā ziņojumā teikts:
Lai nodrošinātu iedzīvotājiem un arī pašvaldībām iespēju mācīties vienam no otra un smelties arvien jaunas idejas, paredzēts, ka plānošanas reģioni katru gadu apkopo informāciju no visām attiecīgā reģiona pašvaldībām par pašvaldību pieredzi līdzdalības budžeta īstenošanā, īstenotajiem projektiem, kā arī apkopo informāciju par gūtajām mācībām procesa ietvaros, kas potenciāli varētu kalpot par pamatu normatīvā regulējuma pilnveidošanai. Plānošanas reģions apkopoto informāciju iesniedz VARAM un kopīgi to izplata, popularizējot līdzdalības budžetu un tā īstenošanas rezultātus, kā arī izplata informāciju par labās prakses piemēriem katrā reģionā (vai no reģioniem, kuros pašvaldības īsteno līdzdalības budžetu). Plānošanas reģioniem ir plānoti šādi uzdevumi:
• saskaņo pašvaldību attīstības programmas un tajās noteiktos tematiskos virzienus līdzdalības budžetam;
• uzrauga pašvaldību darbību līdzdalības budžeta jomā un to atbilstību normatīvajiem aktiem;
• apkopo datus par līdzdalības budžeta izmantošanu;
• izstrādā vadlīnijas līdzdalības budžeta ieviešanai, koordinējot tās starp pārējiem plānošanas reģioniem;
• nodrošina kapacitātes atbalstu līdzdalības budžetā iesaistītajiem.
13. Vai Jūs piekrītat VARAM nostājai šajā jautājumā (par plānošanas reģionu lomu)?
13.1. Ja vēlaties, lūdzu paskaidrojiet atbildi uz iepriekšējo jautājumu!
Your answer
Vieta papildus komentāriem un ieteikumiem
Your answer
Ja vēlaties uz e-pastu, saņemt šīs anketas rezultātu apkopojumu, lūdzu norādiet savu e-pastu! Apkopojums tiks nosūtīts 2020.gada janvāra sākumā.
Your answer
Kur izlasīt konceptuālā ziņojuma pilno tekstu?
Ja vēlaties sīkāk iepazīties ar konceptuālo ziņojumu “Par līdzdalības budžeta ieviešanu Latvijā”, tas ir pieejams šeit: http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/attistibas_planosanas_dokumentu_projekti/
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Domnīca PROVIDUS. Report Abuse