ELOm - formularz zgłoszeniowy
Elementarz LIDERA ORGANIZACJI – program dla przyszłych liderów/ek, koordynatorów/ek, menagerów i managerek, animatorów/ek i aktywistów/ek!

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej prowadzą innowacyjny program szkoleniowy dla młodych osób, wywodzących się z Mniejszości Niemieckiej, które chcą mieć realny wpływ na lokalną społeczność.
Dostrzegasz, że w Twoim środowisku są rzeczy, które warto zmienić, aby funkcjonowały lepiej? Zauważasz, że dzięki niewielkim zmianom i zaangażowaniu można sprawić że lokalne otoczenie będzie bardziej przyjazne? Masz chęci do działania?
Jeśli tak, to ta oferta jest dla Ciebie. Zdobądź LICENCJĘ NA LIDERA!

Celem programu jest rozwój kompetencji liderskich uczestników oraz dostarczenie wiedzy i trening umiejętności niezbędnych do skutecznej realizacji działań na rzecz młodzieży i środowiska lokalnego. Dzięki temu będziesz potrafił/a odważnie i mądrze stawić czoło wyzwaniom współczesnego świata i znaleźć kreatywne rozwiązania napotykanych problemów.

W trakcie kolejnych warsztatów odkryjesz Twoje silne strony i talenty. Poznasz metody pracy z ludźmi. Nauczysz się jak z pomysłu stworzyć i z sukcesem zrealizować własny projekt. Jak komunikować swoje działania, aby angażować więcej osób. Będziesz miał/a okazję zrealizować własny projekt.
Wszystko podane w atrakcyjnej, aktywnej formie przez zespół trenerów-ekspertów. W trakcie będzie okazja spotkać się i porozmawiać z autorytetami, którzy zaczynali podobnie jak Ty!

Rozpoczynasz swoją przygodę jako lider/ka, koordynator/ka, animator/ka lub manager? A może już działasz w szkole, na uczelni lub w stowarzyszeniu?

Wielkich zmian w świecie dokonują zwykli ludzie. To możesz być również Ty!


ZDOBĄDŹ LICENCJĘ NA LIDERA ORGANIZACJI

Dla kogo: Młodzież MN w wieku od 16-20 lat, zainteresowani podniesieniem swoich kwalifikacji, zdobyciem
nowych kompetencji z zakresu zarządzania i organizacją projektów.

Zgłoszenia: do 10 maja,
szczegóły na www.facebook.com/LicencjaNaLidera

Inwestycja: 100 PLN

Oferujemy: Nocleg, wyżywienie, transport oraz koszty z realizacją programu pokrywa organizator

Terminy 28 - 30.05 / 26.06 - 01.07 / 02 - 05.09 / 05 - 07.11.2021*
spotkań:

Więcej informacji na: www.haus.pl / www.facebook.com/LicencjaNaLidera / www.bjdm.eu

Kontakt: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
elo@haus.pl
tel.: +48 (77) 40 25 105,

Nie zwlekaj, zgłoś się już dziś!
Twoja przyszłość jest tylko w Twoich rękach!

*terminy oraz przebieg programu będzie modyfikowany i dostosowywany do bieżącej sytuacji w kraju (koronawirus)
************************************************************************************************
Das ABC des Gruppenleiters-
Elementarschulung für Jugendliche GruppenleiterInnen
Programm für antretende Leader, Koordinatoren/innen, Managers/innen, Animateure/innen und Aktivisten/innen!
Das Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit und der Bund der Jugend der Deutschen Minderheit leiten ein innovatives Schulungsprogramm für junge Menschen der DMi, die einen konkreten Einfluss auf die lokale Gesellschaft haben möchten.
Siehst du ein, dass es in deiner Umgebung Sachen gibt, die es sich lohnt zu ändern damit sie besser funktionieren? Bemerkst du, dass dank kleiner Änderungen und Engagement man den Umfeld beeinflussen kann damit er freundlicher wirkt? Hast du Lust zu handeln? Wenn das der Fall ist, ist dieses Angebot für DICH. Erhalte DIE LIZENZ EINES LEADERS!
Ziel des Programms ist die Entwicklung der Kompetenzen eines Leaders der TeilnehmerInnen. Wir versorgen mit Wissen wie auch Training die Fähigkeiten die zur effektiven Realisierung der Tätigkeiten zu Gunsten der Jugend und der lokalen Umgebung unentbehrlich sind. Nach der Schulung wirst du die Fähigkeit besitzen sich tapfer und klug den Herausforderungen der heutigen Welt zu stellen und kreative Lösungen für Probleme finden.
Während der Workshops entdeckst du deine Stärken und Talente. Du lernst Methoden zur Arbeit mit Menschen kennen. Du lernst wie man aus einer Idee erfolgreich ein Projekt realisiert. Wie man seine Tätigkeiten kommuniziert um mehr Personen zu engagieren. Du hast die Möglichkeit dein eigenes Projekt zu realisieren!
Alles in einer attraktiven, aktiven Form präsentiert vom Trainer- und Expertenteam. In der Zwischenzeit bekommst du die Gelegenheit mit Autoritäten zu sprechen, die so angefangen haben wie du!
Du beginnst dein Abenteuer als Leader/in, Koordinator/in, Animateur/in oder Manager/in? Vielleicht bist du schon tätig in einer Schule, an der Uni oder im Verein?
Groβe Änderungen in der Welt werden von einfachen Menschen vollbracht. Das kannst auch du sein!

ERHALTE DIE LIZENZ EINES ORGANISATIONSLEADERS

Für wen: Jugendliche der DMi im Alter von 16-20 Jahre, die daran interessiert sind seine Qualifikationen zu
erweitern, neue Kompetenzen im Bereich der Verwaltung und Organisation der Projekte zu
gewinnen.

Anmeldung: bis zum 10. Mai,
Mehr Infos unter: www.facebook.com/LicencjaNaLidera

Investition: 100 PLN

Angebot: Unterkunft und Verpflegung, Transport und Kosten, die mit der Realisierung des
des Programmes deckt der Veranstalter

Termine: 28 - 30.05 / 26.06 - 01.07 / 02 - 05.09 / 05 - 07.11.2021*

Mehr Infos unter: www.haus.pl / www.facebook.com/LicencjaNaLidera / www.bjdm.eu

Kontakt: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
elo@haus.pl
Tel.: +48 (77) 40 25 105,

Warte nicht, melde Dich schon heute an!
Deine Zukunft liegt in deinen Händen!*Termine und Ablauf des Programms werden modifiziert und an die aktuelle Situation im Land angepasst (Coronavirus).

Email address *
Imię i nazwisko | Vorname und Name *
Data urodzenia | Geburtsdatum *
MM
/
DD
/
YYYY
PESEL *
Adres | Adresse *
Telefon komórkowy | Telefon *
Profil na FB *
Organizacja, pełniona funkcja (Dodatkowym atutem będzie dołączenie listu referencyjnego)
Szkoła/ uczelnia (kierunek) / praca (stanowisko) *
Poziom znajomości języka niemieckiego *
Skąd mam informację o ELOm? *
Opisz krótko swoją organizację i rolę jaką w niej pełnisz, od kiedy w niej działasz.*
Akcje, przedsięwzięcia, działalność stała — czym się konkretnie zajmowałem / łam.*
Na jakie problemy napotykam najczęściej w swojej działalności?*
W jakich szkoleniach i seminariach brałeś/aś dotychczas udział? *
Jakie korzyści przyniesie Ci udział w projekcie i w jaki sposób wykorzystasz je w Twojej działalności na rzecz Mniejszości Niemieckiej? *
Jesteś wegetarianinem? *
Podaj rozmiar koszulki *
Podaj imię/ksywę, którą chcesz mieć na koszulce *
Czy jest jeszcze coś, o czym powinniśmy jeszcze widzieć? | Gibt es noch etwas, was wir wissen müssen?
INFORMACJA W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych od ich dysponenta (osoby, której dane dotyczą), Związek Stowarzyszeń Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach niniejszym informuje: 1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest: Związek Stowarzyszeń Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice, którego akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach za numerem: 0000001456, legitymująca się nadanym numerem NIP: 6312179615 oraz REGON: 273858174.2. Telefon kontaktowy do Administratora: +48 32 461 20 70, adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem której można skontaktować się z Administratorem: haus@haus.pl 3. Dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia naboru do projektu ELOm, kontaktu w trakcie trwania projektu i rozliczenia.4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w okresie do 5 lat po zakończeniu projektu.5. Dane osobowe, w czasie i zakresie niezbędnym w związku z celem przetwarzania danych mogą być przekazane odbiorcom: a. Biuro rachunkowe b. Partnerzy projektu: Fundacja im Konrada Adenauera i Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno -Kulturalnych w Polsce.6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:a. zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO**);Administrator przetwarza dane w związku z prawnie uzasadnionym interesem: realizacją celów statutowych7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych może być w każdym momencie cofnięte, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale równocześnie stanowi warunek uczestnictwa w projekcie9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo, na zasadach wskazanych w UODO* i RODO**:a. żądać od Administratora dostępu do danych osobowych: może zwrócić się do Administratora o wskazanie, czy Administrator przetwarza jej dane, jakie to dane, jakie są cele przetwarzania, komu dane mogą być przekazywane a także jakie środki ochrony danych osobowych jej przysługują;b. żądać ich sprostowania: może zwrócić się do Administratora wskazując, że dane są błędne lub nieaktualne, lub niekompletne;c. żądać ich usunięcia – może zwrócić się do Administratora o usunięcie danych, w szczególności jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, osoba cofnęła zgodę, nie ma zaś żadnej innej podstawy przetwarzania, osoba zgłosi sprzeciw, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;d. żądać ograniczenia przetwarzania – może zwrócić się do Administratora w szczególności, jeżeli: kwestionuje prawidłowość danych (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość), przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale osoba nie żąda ich usunięcia, Administrator nie potrzebuje już przetwarzać danych, ale są one potrzebne osobie, której dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń, został wniesiony sprzeciw;e. do przenoszenia danych – zażądania od Administratora przekazania w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych;f. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa – w każdym przypadku w którym sądzi, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem RODO**.10. Administrator przetwarza dane na zasadach wskazanych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności UODO* i RODO**;11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.* ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją *
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i w zakresie wskazanym powyżej *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy