Reklamačný formulár
Shinobi s.r.o, zapísaná na Okresnom súde Košice I, odd. Sro, vl.č.45306/V, Hlavná 53/75, 076 12 Kuzmice, Slovenská republika, IČO: 52131564, DIČ: 2120899363 (ďalej ako „predávajúci“)
Údaje o kupujúcom
Meno a priezisko / firma *
Telefón *
E-mail *
Číslo účtu v tvare IBAN
Údaje o reklamovanom výrobku
Výrobca (značka) *
Typ výrobku (model) *
Výrobné číslo (ak je prítomné)
Dátum predaja *
MM
/
DD
/
YYYY
Číslo daňového dokladu / faktúry *
Popis poruchy / závady *
Poučenie
Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na jeho výsledok všetky náklady znáša predávajúci.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok v prospech spotrebiteľa, môže reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy