แบบติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (สำหรับสถานศึกษา)
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องแสดงระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดภาคเรียนตามสภาพจริงที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน โดยกำหนดระดับคุณภาพดังนี้
3 หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการแล้วมีความพร้อมก่อนวันเปิดภาคเรียนมากที่สุด
2 หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการแล้วมีความพร้อมก่อนวันเปิดภาคเรียนปานกลาง
1 หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการแล้วมีความพร้อมก่อนวันเปิดภาคเรียนน้อย
0 หมายถึง สถานศึกษายังไม่ได้ดำเนินการและยังไม่มีความพร้อมในวันเปิดภาคเรียน
ขยายเวลาตอบแบบสอบถาม จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นวันที่ 20 พฤษภาคม 2562
ผู้ประเมิน *
ข้อมูลสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา *
Your answer
อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา *
ขนาดโรงเรียน *
ประเภทโรงเรียน *
สภาพภูมิประเทศ *
ที่ตั้ง *
ด้านอาคารสถานที่
1. ความปลอดภัยของอาคารเรียน / อาคารประกอบ
1.1 การดูแลประตู หน้าต่าง ฝ้า พื้นเพดาน หลังคา เสา ราวบันได กันสาด รางน้ำ ให้มีสภาพการใช้งานปลอดภัย
1.1.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
1.1.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
1.2 ครุภัณฑ์ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน ตู้ กระดานดำ ชั้นวางเอกสาร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีเพียงพอ
1.2.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
1.2.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
1.3 อุปกรณ์ไฟฟ้า ได้แก่ สายไฟ ปลั๊กไฟ หลอดไฟ พัดลม เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าให้มีสภาพการใช้งานอย่างปลอดภัย
1.3.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
1.3.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
1.4 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการห้องพิเศษต่างๆ มีความสะอาดและปลอดภัย
1.4.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
1.4.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
1.5 ห้องน้ำ ห้องส้วมมีความสะอาดปลอดภัย มีอุปกรณ์ครบ
- อุปกรณ์ใช้งานมีครบ และปลอดภัย
- อุปกรณ์มีความเหมาะสมกับเพศและวัย
- มีแสงสว่างเพียงพอและปลอดภัย
- มีความสะอาดพร้อมใช้งาน
1.5.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
1.5.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
1.6 โรงเรียนได้มีการสั่งปิด/ประกาศเป็นเขตอันตราย ห้ามเข้า /รื้อถอน/ซ่อมแซมอาคารหรือสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย
1.6.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
1.6.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
2. ความปลอดภัยของครุภัณฑ์
2.1 คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ทำงาน ตู้เหล็ก ตู้เก็บเอกสาร เครื่องขยายเสียง มีการจัดวางที่เหมาะสม ปลอดภัย เป็นระเบียบและจัดทำป้ายแนะนำ
2.1.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
2.1.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
2.2 อุปกรณ์ไฟฟ้ามีการตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า สายไฟ ชุดระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร หรืออุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติที่พร้อมใช้งานและปลอดภัย
2.2.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
2.2.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
3.1 ดูแลความเสื่อมสภาพของสิ่งปลูกสร้าง เช่น ต้นไม้ สนามกีฬาและอุปกรณ์ สนามเด็กเล่น รั้ว ประตูโรงเรียน ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ จัดทำป้ายคำเตือนมีการซ่อมแซม บำรุงรักษา
3.1.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
3.1.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
3.2 สระน้ำ บ่อน้ำ บ่อเลี้ยงปลา จัดทำป้ายเตือน ทำรั้วล้อมรอบแนวเขตโดยรอบ
3.2.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
3.2.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
3.3 เขตก่อสร้าง กองวัสดุที่ชำรุด กองวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างควรจัดทำรั้วโดยรอบ ป้ายคำเตือนห้ามนักเรียนเข้าจัดเก็บวัสดุก่อสร้างให้เรียบร้อย มิดชิด จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล
3.3.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
3.3.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
3.4 ต้นไม้ ตรวจสอบ ตัดแต่งกิ่งให้อยู่ในสภาพปลอดภัย จัดทำป้ายแจ้งเตือน
3.4.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
3.4.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
4. วางแผนรับมือกับภัยพิบัติและการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา
4.1 มีการสำรวจสภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
4.1.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
4.1.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
4.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้แก่ครู นักเรียนและผู้ปกครอง
4.2.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
4.2.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
4.3 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.3.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
4.3.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
4.4 ส่งเสริมการสอนว่ายน้ำให้นักเรียน
4.4.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
4.4.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
5. การเดินทางไป กลับ ระหว่างบ้านกับสถานศึกษา
5.1 ประสานความร่วมมือครู ชุมชน ผู้ปกครอง และตำรวจ
5.1.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
5.1.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
5.2 มีแนวทาง หรือคู่มือการใช้รถ ใช้ถนนให้กับนักเรียน
5.2.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
5.2.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
5.3 ทำป้ายเตือน “ปลอดภัยไว้ก่อน”
5.3.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
5.3.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
5.4 การจัดกิจกรรมระบบการจราจรเพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
5.4.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
5.4.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
5.5 กำกับดูแลให้นักเรียนปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจราจร ทางบก ทางน้ำ และข้อปฏิบัติในการขับขี่ยานพาหนะ
5.5.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
5.5.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
5.6 การให้ความรู้ความเข้าใจ แก่ พนักงานขับรถ รับส่งนักเรียน
5.6.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
5.6.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
5.7 ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันดูแลการขับรถของพนักงานขับรถรับ ส่งนักเรียน พร้อมจัดทำทะเบียนควบคุม
5.7.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
5.7.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
5.8 ดูแลไม่ให้มีการห้อยโหน ท้ายรถโดยสาร
5.8.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
5.8.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
5.9 ตรวจสอบดูแลนักเรียนไม่ให้ตกค้างอยู่ภายในรถ
5.9.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
5.9.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
6. การป้องกันอุบัติภัยที่เกิดจากมนุษย์
6.1 มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบอยู่เวรยาม
6.1.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
6.1.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
6.2 การให้ความรู้และฝึกซ้อมครู นักเรียน เรื่องการดับไฟ หนีไฟ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
6.2.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
6.2.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
6.3 การติดตั้งเครื่องดับเพลิงและตรวจสอบอุปกรณ์การป้องกันอย่างถูกต้องและเพียงพอ
6.3.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
6.3.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
7. อุบัติภัยจากธรรมชาติ
7.1 การตรวจสอบความมั่นคงของอาคาร และบริเวณสถานศึกษา
7.1.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
7.1.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
7.2 การให้ความรู้และฝึกซ้อมครูนักเรียนในเรื่องการเคลื่อนย้าย การป้องกันตัว
7.2.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
7.2.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
8. การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสังคม
8.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในระดับดูแลช่วยเหลือนักเรียน
8.1.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
8.1.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
8.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
8.2.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
8.2.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
8.3 จัดบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน
8.3.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
8.3.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
8.4 มีระบบเฝ้าระวัง การตรวจสอบที่เข้มแข็ง
8.4.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
8.4.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
8.5 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.5.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
8.5.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
9. การป้องกันและแก้ไขด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
9.1 มลพิษจากสิ่งแวดล้อม น้ำ อากาศ เสียง ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ที่มีผลกระทบต่อนักเรียน ทั้งด้านการได้ยิน สุขภาพกาย สุขภาพจิต สมาธิ การติดต่อสื่อสาร
9.1.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
9.1.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
9.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขให้แก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
9.2.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
9.2.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
9.3 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.3.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
9.3.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
10. การอุปโภค บริโภค
10.1 สถานศึกษาต้องประสานความร่วมมือในการจัดให้มีอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และน้ำดื่มที่สะอาด ถูกสุขอนามัย
10.1.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
10.1.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
10.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
10.2.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
10.2.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
10.3 ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการอุปโภค บริโภคให้สะอาด และเพียงพอ
10.3.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
10.3.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
10.4 มีสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ที่มิดชิดและสะอาด
10.4.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
10.4.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
10.5 ทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์
10.5.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
10.5.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
11.โรคติดต่อ
11.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลและเฝ้าระวัง
11.1.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
11.1.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
11.2 ทำความสะอาดสถานศึกษาและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์โรค
11.2.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
11.2.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
11.3 ให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง
11.3.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
11.3.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
11.4 ทำป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
11.4.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
11.4.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
12. การป้องกัน และแก้ไขด้านสัตว์มีพิษ
12.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลช่วยเหลือ
12.1.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
12.1.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
12.2 จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด
12.2.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
12.2.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
12.3 การให้ความรู้นักเรียนและผู้ปกครอง
12.3.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
12.3.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
ด้านการเรียนการสอน
1. กำหนดทิศทางการจัดการศึกษา
1.1 การวิเคราะห์คุณภาพผู้เรียน
1.1.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
1.1.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
1.2 ปรับปรุงพัฒนาทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1.2.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
1.2.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
2. การประกันคุณภาพการศึกษานักเรียนทุกคนอ่านออก ประกันคุณภาพการอ่านออกเขียนได้
2.1 วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
2.1.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
2.1.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
2.2 ทำข้อตกลงกับผู้ปกครอง ประกันคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ในคำพื้นฐานของนักเรียน
2.2.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
2.2.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
3. กิจกรรม Welcome To School
3.1 ประชุมชี้แจงสร้างความตระหนักให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3.1.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
3.1.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
3.2 ประชุมผู้ปกครอง Meeting Classroom
3.2.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
3.2.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
3.3 ผู้ปกครองร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนกับครู พานักเรียนมอบให้ครูประจำชั้น เยี่ยมชมชั้นเรียนของนักเรียน (สร้างความประทับใจให้นักเรียนเน้นพฤติกรรมเชิงบวก)
3.3.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
3.3.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
4. บริหารจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
4.1 รายงานประเมินตนเอง(SAR)
4.1.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
4.1.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
4.2 ประกาศมาตรฐานสถานศึกษาประจำปีการศึกษา (ตั้งค่าเป้าหมาย ๑ พันธกิจ)
4.2.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
4.2.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
4.3 ประสานความร่วมมือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การศึกษาแบบมีส่วนร่วม
4.3.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
4.3.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
ด้านตัวนักเรียนและนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
1. สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาสอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
1.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
2. การดำเนินการหมวดเล่าเรียน
2.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
2.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
3. การดำเนินการหมวดหนังสือเรียน
3 .1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
3.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
4. การดำเนินการหมวดอุปกรณ์การเรียน
4.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
4.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
5. การดำเนินการเครื่องแบบนักเรียน
5.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
5.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
ด้านโครงการอาหารกลางวัน
1. สำรวจจำนวนนักเรียนที่ได้รับงบประมาณค่าอาหารกลางวัน
1.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
1.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
2. เตรียมแนวทางการจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนครบทุกคน
2.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
2.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
3. การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบออกมาใหม่
3.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
3.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
4. จัดทำระบบการเงิน บัญชี รับจ่าย
4.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
4.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
5. นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน
5.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
5.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
6. การกำกับติดตาม ประเมินผล และรายงานเกี่ยวกับงบประมาณอาหารกลางวันให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
6.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน *
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
6.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
ด้านโรงเรียนในโครงการ
(ถ้าอยู่ในโครงการใดให้ตอบในโครงการนั้นถ้าไม่อยู่ในโครงการใดไม่ต้องตอบ)
1.โรงเรียนดีประจำตำบล (๑ ตำบล ๑โรงเรียน) มีความพร้อมเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
1.1 ครูผู้สอน สาขาวิชา
1.1.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน
ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม
ดำเนินการและมีความพร้อมมากที่สุด
1.1.2 ความคิดเห็น (โปรดระบุ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีความพร้อม เนื่องจากสาเหตุใด)
Your answer
1.2 สื่อการสอน
1.2.1 ระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวัดเปิดภาคเรียน