Přihláška do Dog Dancing clubu Czech Republic
Členem DDCCR se stanete odesláním přihlášky a uhrazením členského příspěvku
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Evidenční číslo člena
Pokud jste již byl/a členem, bylo Vám číslo přiděleno. Nejedná se o číslo VK!                                                                                                                                                                            Seznam evidenčních čísel najdete na stránkách DDCCR v sekci klub.
Titul
Akademický titul
Příjmení *
Jméno *
Adresa *
pokud se nejedná o ČR, uveďte i stát
PSČ *
e-mail *
Telefon *
Rok narození *
Měsíc narození *
Den narození *
Jsem členem KK, OSA
název a adresa
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ *
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)                                                                                                                                                                                                   Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v Klubu speciálního výcviku Českého kynologického svazu, z.s       Číslo a název Klubu … 946 Dog Dancing Club Czech Republic ( dále jen DDCCR) …....je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje jméno a příjmení, datum narození, adresu místa pobytu, u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.                                                            Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).                                                                                                                             Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.                                                     Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.                                                                                                                                Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:                                                                                         * Českému kynologickému svazu, z.s.                                                                                                                                                        * příslušné Krajské organizaci (KO) ČKS a jejímu orgánu (Krajský výbor)                                                                                          * Sdružení sportovních svazů ČR, U Pergamenky 511 / 3, Praha 7, dále jen Sdružení                                                                              * příslušným orgánům státní správy a samosprávy,a to za účelem                                                                                                      * vedení evidence členské základny ČKS na základě směrnic ČKS a s tím souvisejícími činnostmi,                                             * identifikace na soutěžích (katalogy, výsledkový servis včetně foto)                                                                                                 * žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.                                                                                                                                             Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněné klubu.SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮSouhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný klub) moje fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky;za účelem                     * marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),                                                                                                            * prezentace na webu, youtube                                                                                                                                                                    * prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),                                                                                  * prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech DDCCR a Sdružení.                                                             Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé telefonní číslo, e-mail,za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění, pořádání a účastnění se kynologických akcí pořádaných DDCCR, apod.).                                                                                                                                                                         Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).                                                                                            Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:                                                                                                  * ČKS,                                                                                                                                                                                                               * Příslušné Krajské organizaci ČKS                                                                                                                                                            * Předsednictvu ČKS                                                                                                                                                                                     Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:                                                                                                                                        * mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),                                                                                                                 * požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),                                                                                                                                          * na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,                                               * na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,                                                                                              * na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,* odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,         * podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení                                                                                                               Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.  
Required
Pokud je vám v době přihlášení méně, než 18 let, uveďte zde příjmení, jméno a datum narození zákonného zástupce, který tímto souhlasí s vaším vstupem do Klubu
Zákonný zástupce člena mladšího 18 let, souhlasí se ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ viz výše. *
Bez tohoto souhlasu, nelze člena přijmout.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy