Přihláška do Dog Dancing clubu Czech Republic
Členem DDCCR se stanete odesláním přihlášky a uhrazením členského příspěvku
Evidenční číslo člena
Pokud jste již byl/a členem, bylo Vám číslo přiděleno. Nejedná se o číslo VK! Seznam evidenčních čísel najdete na stránkách DDCCR v sekci klub.
Titul
Akademický titul
Příjmení *
Jméno *
Adresa *
pokud se nejedná o ČR, uveďte i stát
PSČ *
e-mail *
Telefon *
Rok narození *
Měsíc narození *
Den narození *
Jsem členem KK, OSA
název a adresa
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ *
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v Klubu speciálního výcviku Českého kynologického svazu, z.s Číslo a název Klubu … 946 Dog Dancing Club Czech Republic ( dále jen DDCCR) …....je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje jméno a příjmení, datum narození, adresu místa pobytu, u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a. Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a. Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům: * Českému kynologickému svazu, z.s. * příslušné Krajské organizaci (KO) ČKS a jejímu orgánu (Krajský výbor) * Sdružení sportovních svazů ČR, U Pergamenky 511 / 3, Praha 7, dále jen Sdružení * příslušným orgánům státní správy a samosprávy,a to za účelem * vedení evidence členské základny ČKS na základě směrnic ČKS a s tím souvisejícími činnostmi, * identifikace na soutěžích (katalogy, výsledkový servis včetně foto) * žádosti o dotace na základě §6b ZOPS. Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněné klubu.SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮSouhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný klub) moje fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky;za účelem * marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), * prezentace na webu, youtube * prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), * prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech DDCCR a Sdružení. Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé telefonní číslo, e-mail,za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění, pořádání a účastnění se kynologických akcí pořádaných DDCCR, apod.). Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován). Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům: * ČKS, * Příslušné Krajské organizaci ČKS * Předsednictvu ČKS Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: * mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení), * požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), * na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení, * na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, * na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,* odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, * podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.
Required
Pokud je vám v době přihlášení méně, než 18 let, uveďte zde příjmení, jméno a datum narození zákonného zástupce, který tímto souhlasí s vaším vstupem do Klubu
Zákonný zástupce člena mladšího 18 let, souhlasí se ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ viz výše. *
Bez tohoto souhlasu, nelze člena přijmout.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy