Thông tin chung

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  1. Tiêu đề và bố cục của báo cáo chính trị

  This is a required question
  This is a required question

  2. Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố khóa IX.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. Về phương hưóng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố nhiệm kỳ 2017 - 2022

  This is a required question

  3.2. Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu cơ bản công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố nhiệm kỳ 2017 - 2022 như vậy đã đủ và phù hợp chưa? Cần bổ sung ( hoặc thêm bớt) nội dung gì?.Cụ thể như sau:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3.3 Các chương trình, đề án trọng điểm thực hiện trong nhiệm kỳ 2017 – 2022

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. Các ý kiến khác

  This is a required question

  XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN BẠN ĐÃ THAM GIA GÓP Ý