HODNOTENIE ŠkVP - dotazník pre študentov OA
Prosíme Vás o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je získať podklady pre Školský vzdelávací program, jeho zlepšovanie a zvyšovanie kvality vzdelávania v našej škole. Veríme, že budete odpovedať úprimne a objektívne.
Trieda *
1. Študijný odbor, ktorý študujem *
(môžete označiť aj viac odpovedí)
Required
2. Profil absolventa obchodnej akadémie poznám: *
(kompetencie, ktoré má absolvent OA získať)
3. Po skončení štúdia na obchodnej akadémii plánujem *
4. Odbor - obchodná akadémia, spĺňa moje očakávania v teoretickej príprave na budúce povolanie. *
(viaže sa k povolaniu súvisiacemu s odborom štúdia)
5. Uveďte čo Vám chýba v teoretickej príprave.
Odpovedajte, ak ste na očakávania v teoretickej príprave odpovedali čiastočne, iba málo alebo vôbec nie.
Your answer
6. Odbor - obchodná akadémia, spĺňa moje očakávania v praktickej príprave na budúce povolanie. *
(viaže sa k povolaniu súvisiacemu s odborom štúdia)
7. Uveďte, čo Vám chýba v praktickej príprave.
Odpovedajte, ak ste na očakávania v teoretickej príprave odpovedali čiastočne, iba málo alebo vôbec nie.
Your answer
8. Ohodnoťte Vašu pripravenosť získanú v škole pre budúce zamestnanie podľa jej dôležitosti pre zamestnanie (očíslujte vybranú odpoveď od 1 do 5. Číslo 1 znamená výbornú pripravenosť, číslo 5 nedostatočnú. Ak niektorú pripravenosť v zamestnaní nebudete využívať, označte 0) *
(viaže sa k povolaniu súvisiacemu s odborom štúdia)
1
2
3
4
5
0
a) Všeobecné vedomosti (všeobecná pripravenosť)
b) Teoretické odborné vedomosti
c) Praktické odborné vedomosti a schopnosti
d) Vedomosti z oblasti ekonomiky a manažmentu
e) Schopnosť práce s výpočtovou technikou
f) Jazykové vedomosti
g) Organizačné a riadiace schopnosti a zručnosti
h) Komunikačné schopnosti
i) Samostatné rozhodovanie
9. Ohodnoťte Vašu celkovú pripravenosť zo školy pre budúce zamestnanie (očíslujte svoju odpoveď od 1 do 5. Číslo 1 znamená výbornú pripravenosť, číslo 5 nedostatočnú. Ak Vaša školská príprava nebude súvisieť s Vašou budúcou prácou v zamestnaní, označte číslo 0) *
10. Mohli by ste nám, prosím, povedať, čo očakávate? *
áno
nie
Domnievam sa, že ma škola v odbore, ktorý študujem, dostatočne pripravila tak, aby moje uplatnenie sa na trhu práce nebolo ohrozené.
Predpokladám, že ma škola v odbore, ktorý študujem, dostatočne pripravila aj pre európsky trh práce.
Očakávam, že v rámci Európskej únie sa rozšíria moje možnosti uplatniť sa na trhu práce.
Prosím uveďte:
11. a) Predmety, ktoré majú podľa Vás najväčší prínos pre budúce povolanie (viaže sa k povolaniu súvisiacemu s odborom štúdia). *
Môžete označiť viac odpovedí.
Required
11. b) Predmety (skratky), ktorých obsah je podľa Vás dôležitý pre praktický život . *
Môžete označiť viac odpovedí.
Required
11. c) Predmety (skratky), ktorých obsah je podľa Vás dôležitý pre ďalšie štúdium. *
Môžete označiť viac odpovedí.
Required
11. d) Učiteľov, ktorí Vás počas štúdia pozitívne ovplyvnili. *
Môžete označiť viac odpovedí.
Required
12. Prosím vyjadrite svoj názor k obsahu a vyučovaniu konkrétnych predmetov.
Napíšte predmet alebo predmety, ku ktorým sa chcete vyjadriť.
Your answer
13. Úroveň výchovného poradenstva v škole je podľa Vás: *
2. časť
Podklady k tvorbe Profilu absolventa a Školského vzdelávacieho programu.
14. Vyznačte, na čo by sa mala škola podľa Vás vo vzdelávaní a príprave žiakov najviac zamerať. *
Dôležitosť sa hodnotí podľa stupnice: 1 = nevyhnutné, 2 = veľmi dôležité, 3 = dôležité, 4 = menej dôležité, 5 = nepotrebné.
1
2
3
4
5
a) Ústny a písomný prejav
b) Čítanie a chápanie pracovných inštrukcií
c) Práca s číslami
d) Schopnosť rozhodovať sa
e) Schopnosť riešiť problémovú úlohu, situáciu alebo jav
f) Mať zodpovednosť (za seba samého, členov tímu a výsledky podniku)
g) Adaptabilita a flexibilita
h) Schopnosť pracovať v tíme
i) Schopnosť riadiť, organizovať a plánovať
j) Schopnosť verbálne komunikovať
k) Schopnosť komunikovať v cudzom jazyku
l) Podnikateľské schopnosti
m) Zručnosť zhromažďovať a triediť informácie
n) Zručnosť spracovať a vyhodnocovať informácie
15. Určte prosím dôležitosť jednotlivých vedomostí, schopností a zručností pre zamestnanie (podľa Vás). *
(očíslujte vybranú odpoveď od 1 do 5. Číslo 1 znamená maximálnu dôležitosť Vašej pripravenosti, číslo 5 nedostatočnú. Ak niektorá pripravenosť pre Vaše budúce zamestnanie nie je dôležitá označte 0)
1
2
3
4
5
0
a) Všeobecné vedomosti (všeobecná pripravenosť)
b) Teoretické odborné vedomosti
c) Praktické odborné vedomosti a schopnosti
d) Vedomosti z oblasti ekonomiky a manažmentu
e) Schopnosť práce s výpočtovou technikou
f) Jazykové vedomosti
g) Organizačné a riadiace schopnosti a zručnosti
h) Komunikačné schopnosti
i) Samostatné rozhodovanie
16. Vyjadrite prosím ďalšie názory, poznámky a návrhy(zmeny, vylepšenia ...) :
(napr. k predmetom, podmienkam, organizácii vyučovania,....)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service