Обука за ЕВС тековни волонтери преку Европски волонтерски сервис - ЕВС (On-arrival & Mid term)

Податоците треба да се пополнат најдоцна до 23 септември 2017 година.
Датуми на одржување на ЕВС обуки:
• “On-arrival“ – 5-7 октомври 2017 , Скопје
• “Mid term“ – 7-8 октомври 2017 , Скопје
Откако ќе бидат обработни податоците, организациите по е-маил ќе ги добијат сите детали за обуките кои ќе бидат организирани од НА за ЕВС волонтерите во Македонија.

НАПОМЕНА: Секоја организација која ќе пријави тековен волонтер за овие обуки има право од оправдани причини да го откаже присуството на волонтерот најдоцна до 1 октомври 2017 до 12.00 ч. За секое откажување на учество на волонтерите по овој рок организацијата домаќин на волонтерот ќе ги сноси сите трошоци за организација и логистика на обуката за волонтерот.

Пополнете ги информациите за тековните ЕВС волонтери кои се во Вашата организација и кои треба да присуствуваат на “On arrival Training & Mid term evaluation“. (по потреба ако имате повеќе волонтери може да додадете дополнителни полиња во табелата) .

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question