දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සංකීර්ණයේ නිලධාරීන් සම්බන්ධ තොරතුරු
සෑම කාර්තුවක් අවසානයේදී මෙම තොරතුරු යාවත්කාලීන කළ යුකුය
යාවත්කාලීන කළ දිනය *
MM
/
DD
/
YYYY
කාර්යාලය හා අංශය *
නිලධාරියාගේ නම *
මයා/මිය/මෙනවිය
තනතුර *
පෞද්ගලික දුරකථන අංකය *
කාර්යාලීය දුරකථන අංකය *
විද්‍යුත් ලිපිනය *
පෞද්ගලික ලිපිනය *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy