แบบประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการงานยานพาหนะ สคร.9
ขอความร่วมมือจากท่านเลือกคำตอบที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ข้อมูลผู้รับบริการ
ผู้บริหาร (รองฯ/หน.กลุ่ม/Cluster)
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานกระทรวงฯ/ลูกจ้างชั่วคราว
ประเภทตำแหน่งผู้รับบริการ
ความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ
ไม่พึงพอใจ (0)
พึงพอใจน้อยที่สุด (1)
พึงพอใจน้อย (2)
พึงพอใจมาก (3)
พึงพอใจมากที่สุด (4)
1. ความตรงต่อเวลาตามที่นัดหมาย
2. การใช้วาจา สุภาพ มีมารยาท ถูกกาลเทศะ
3. การแจ้งข้อมูลการเดินทางที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ล่วงหน้า เช่น สถานที่ขึ้นรถ จำนวนคน สถานที่ไปราชการ การเบิกจ่าย
4. ช่วยรักษาความสะอาดระหว่าการเดินทาง
5. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการ เช่น ให้ออกนอกเส้นทาง
ข้อเสนอแนะ/ความเห็นอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms