PERSONALO VALDYMO RODIKLIŲ TYRIMAS 2019 m.
Pastaraisiais metais nemažai organizacijų, planuodamos savo veiklą, numato ir tam tikrus personalo valdymo rodiklius (KPI), kurių pagalba siekia įvertinti personalo valdymo funkcijos efektyvumą.

Personalo valdymo profesionalų asociacija jau penktus metus organizuoja tyrimą, kurio duomenys leidžia personalo valdymo profesionalams matyti aiškesnį vaizdą apie situaciją Lietuvoje ir turėti galimybę palyginti pagrindinius savo organizacijos personalo valdymo rodiklius su kitų organizacijų rodikliais.

Šis tyrimas yra nemokamas ir bus atliekamas kasmet.

Kviečiame aktyviai dalyvauti tyrime užpildant anketą iki š. m. BALANDŽIO 19 , t. y. pateikiant turimus duomenis apie pagrindinius personalo valdymo rodiklius, remiantis 2018 metų Jūsų organizacijos duomenimis. Klausimus apie rodiklius, kurių jūsų organizacija nefiksuoja arba kurie yra konfidencialūs, praleiskite.

ATKREIPIAME DĖMESĮ. Apklausos metu informacija išsaugoma tik pilnai užpildžius anketą ir paspaudus „Pateikti“. Uždarius nebaigtą pildyti anketą, duomenys neišlieka, ir tokiu atveju pildymą tenka pradėti iš naujo. Todėl REKOMENDUOJAME iš pradžių tyrimo anketą peržiūrėti ir atsispausdinti klausimus, o elektroninį apklausos pildymą pradėti tada, kai turėsite visus reikiamus duomenis.

Išsami tyrimo ataskaita bus paruošta liepos mėn. pradžiai – ji siunčiama tik tyrime dalyvavusioms organizacijoms, todėl prašome Jūsų nurodyti savo elektroninio pašto adresą. Šio tyrimo darbo grupė įsipareigoja užtikrinti Jūsų organizacijos duomenų konfidencialumą – atskirų organizacijų duomenys nebus analizuojami. Pristatydami tyrimo rezultatus naudosime tik apibendrintus duomenis.

Jei kiltų klausimų dėl anketos pildymo, prašome kreiptis į PVPA projektų vadovę Renatą Starkienę el. paštu renata@pvpa.lt, tel. +370 652 50517.

Iš anksto dėkojame už atsakymus.

INFORMACINIAI INDEKSAI
1. Kiek metų Jūsų organizacija veikia Lietuvoje?
2. Kokiai organizacijai Jūs atstovaujate?
3. Kur vykdoma pagrindinė Jūsų įmonės veikla?
Jei vykdote veiklą keliose apskrityse, nurodykite visas.
4. Kokia Jūsų organizacijos veiklos sritis?
5. Koks buvo vidutinis Jūsų organizacijos darbuotojų skaičius 2018 (darbuotojų skaičius sausio mėn. gale + darbuotojų skaičius vasario mėn. gale + darbuotojų skaičius kovo mėn. + t.t. / 12)?
Įrašykite vidutinį darbuotojų skaičių vienetais.
Your answer
6. Koks yra vidutinis Jūsų organizacijos darbuotojų darbo stažas (metais) (visų sąrašinių darbuotojų darbo stažo metais suma 2018 m. gruodžio 31 d. / iš visų darbuotojų skaičiaus 2018 m. gruodžio 31 d.)? Jei neturite duomenų - praleiskite klausimą.
Įrašykite vidutinį darbuotojų darbo stažą metais.
Your answer
7. Koks yra darbuotojų amžiaus vidurkis (metais) (visų sąrašinių darbuotojų amžiaus metais 2018 m. gruodžio 31 d. suma / iš visų darbuotojų skaičiaus 2018 m. gruodžio 31 d.)? Jei neturite duomenų - praleiskite klausimą.
Įrašykite darbuotojų amžiaus vidurkį metais.
Your answer
8. Jei Jūsų organizacijoje yra profsąjunga, koks procentas darbuotojų yra profsąjungos nariai (profsąjungos narių skaičius 2018 m. gruodžio 31 d. x 100 / iš vidutinio Jūsų organizacijos darbuotojų skaičiaus 2018 m. (iš 5 klausimo))? Jei Jūsų organizacijoje nėra profsąjungos ar neturite duomenų - praleiskite klausimą.
Įrašykite profsąjungos narių kiekį procentais.
Your answer
PERSONALO FORMAVIMAS
9. Kokia savanoriška darbuotojų kaita (procentais) Jūsų organizacijoje (visų 2018 m. savo noru išėjusių darbuotojų skaičius x 100 / iš vidutinio Jūsų organizacijos darbuotojų skaičiaus 2018 m. (iš 5 klausimo))? Jei neturite duomenų - praleiskite klausimą.
Įrašykite savanorišką darbuotojų kaitą procentais.
Your answer
10. Kokia dalis (procentais) naujai priimtų darbuotojų paliko organizaciją per bandomąjį laikotarpį (dėl įvairių priežasčių)? (2018 m. išėjusių per bandomąjį laikotarpį skaičius x 100 / iš visų įdarbintų darbuotojų skaičiaus 2018 m.)? Jei neturite duomenų - praleiskite klausimą.
Įrašykite naujai priimtų darbuotojų, palikusių organizaciją per bandomąjį laikotarpį, dalį procentais.
Your answer
11. Koks yra vidutinis laisvos pozicijos užpildymo laikas (dienomis) (suma visų atrankų laiko dienomis (nuo poreikio įvardinimo iki pirmos pasirinkto darbuotojo darbo dienos) / iš visų atrankų 2018 m. skaičiaus)? Jei neturite duomenų - praleiskite klausimą.
Įrašykite vidutinį laisvos pozicijos užpildymo laiką dienomis.
Your answer
12. Vidinę karjerą organizacijoje padariusių darbuotojų dalis procentais (2018 m. vertikalią ar horizontalią karjerą padariusių darbuotojų skaičius x 100 / iš vidutinio Jūsų organizacijos darbuotojų skaičiaus 2018 m. (iš 5 klausimo))? Jei neturite duomenų - praleiskite klausimą.
Įrašykite karjerą padariusių darbuotojų dalį procentais.
Your answer
13. Koks yra nebuvimo darbe 2018 m. rodiklis jūsų organizacijoje procentais (visų 2018 m. nebūtų darbe valandų skaičius x 100/ iš visų dirbtų valandų skaičiaus 2018 m.)? * Pastaba: skaičiuojamos visos darbuotojų pasirinkimu nedirbtos valandos (ligos, atsiprašymai, pravaikštos), išskyrus kasmetines atostogas, mamadienius ir organizacijos nulemtą nebuvimą darbe (komandiruotės, mokymai ir t.t.) Jei neturite duomenų - praleiskite klausimą.
Įrašykite praleistų darbo dienų skaičių procentais.
Your answer
PERSONALO VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVUMAS
14. Kokiam darbuotojų skaičiui tenka vienas personalo valdymo specialistas (įskaitant personalo administravimą vykdančius specialistus be darbo užmokesčio specialistų) (vidutinis Jūsų organizacijos darbuotojų skaičius 2018 m. (iš 5 klausimo) / iš su personalo valdymo klausimais dirbančių darbuotojų skaičiaus 2018 m. gruodžio 31 d.)? Jei neturite duomenų - praleiskite klausimą.
Įrašykite darbuotojų skaičių vienetais.
Your answer
15. Kurios iš šių personalo valdymo funkcijų/ sistemų jūsų organizacijoje tikrai yra ir veikia (yra nustatyti aiškūs principai/ procedūra, jų laikomasi, tam skiriami reikalingi resursai):
Nėra
Pradedame diegti
Veikia, tačiau nesistemiškai
Yra aiški sistema ir veikla
Mums tai neaktualu
Negaliu atsakyti
Personalo planavimas
Personalo atrankos sistema
Naujų darbuotojų adaptavimo sistema
Darbuotojų mokymo/ ugdymo sistema
Darbuotojų atlygio/ motyvavimo sistema
Darbuotojų veiklos valdymo (metinių pokalbių) sistema
Karjeros valdymo sistema
Talentų valdymo sistema (aukšto potencialo darbuotojų identifikavimas, ugdymas, išlaikymo užtikrinimas)
Pamainumo sistema (raktinių darbuotojų, vadovų pamainos užtikrinimas)
Kokios kitos personalo valdymo funkcijos / sistemos jūsų organizacijoje tikrai yra ir veikia (yra nustatyti aiškūs principai / procedūra, jų laikomasi, tam skiriami reikalingi resursai):
Your answer
16. Ar jūsų organizacijoje vykdomi darbuotojų nuomonių tyrimai (klimato tyrimai, darbuotojų pasitenkinimo tyrimai, įsitraukimo ir pan.)? Pasirinkite vieną atsakymo variantą. Jei neturite duomenų - praleiskite klausimą.
17. Kokia personalo valdymui 2018 m. skirto biudžeto dalis (eurais) tenka vienam darbuotojui (biudžetas, skirtas atrankoms, ugdymui, ir t.t., išskyrus visus su darbo užmokesčiu susijusius kaštus / iš vidutinio Jūsų organizacijos darbuotojų skaičiaus 2018 m. (iš 5 klausimo))? Jei neturite duomenų - praleiskite klausimą.
Įrašykite biudžeto dalį, tenkančią vienam darbuotojui, eurais.
Your answer
18. Koks buvo darbuotojų produktyvumas 2018 metais eurais (2018 m. visos pajamos (pardavimai) eurais / iš visų dirbtų darbo valandų skaičiaus 2018 metais)? Jei neturite duomenų - praleiskite klausimą.
Įrašykite darbuotojų produktyvumą eurais.
Your answer
19. Kokia yra jūsų organizacijos darbuotojų kuriama pridėtinė vertė (tai parodo, kokią vertę sukuria vienas etatas be sau uždirbamo atlyginimo) (2018 m. organizacijos veiklos pajamos – (2018 m. veiklos sąnaudos – darbuotojų sąnaudos) / iš viso pilnų etatų skaičiaus 2018 m. gruodžio 31 d.)? Jei neturite duomenų - praleiskite klausimą.
Įrašykite vieno etato kuriamą pridėtinę vertę eurais.
Your answer
DARBUOTOJŲ UGDYMAS
20. Koks darbuotojų mokymų dienų skaičius* tenka vienam darbuotojui (vidinių bei išorinių mokymų dienų skaičius 2018 m. / iš vidutinio Jūsų organizacijos darbuotojų skaičiaus 2018 m. (iš 5 klausimo))? * įskaičiuojant ir dienas, skirtas mokymuisi įmonės viduje ar darbo vietoje (on-job training). Jei neturite duomenų - praleiskite klausimą.
Įrašykite darbuotojų mokymų dienų skaičių vienam darbuotojui dienomis.
Your answer
21. Kokios yra darbuotojų mokymų sąnaudos vienam darbuotojui (eurais) (darbuotojų mokymams skirtų lėšų per 2018 m. suma / iš vidutinio Jūsų organizacijos darbuotojų skaičiaus 2018 m. (iš 5 klausimo))? Jei neturite duomenų - praleiskite klausimą.
Įrašykite darbuotojų mokymų sąnaudas vienam darbuotojui eurais.
Your answer
TALENTŲ VALDYMAS
22. Jei Jūsų organizacijoje yra aukšto potencialo darbuotojų / talentų valdymo programa, kokią organizacijos darbuotojų dalį (procentais) sudaro talentai (darbuotojų, priskirtų aukšto potencialo / talentų grupei, skaičius 2018 m. gruodžio 31 d. x 100 / iš vidutinio Jūsų organizacijos darbuotojų skaičiaus 2018 m. (iš 5 klausimo))? Jei Jūsų organizacijoje nėra talentų valdymo programos ar neturite šių duomenų - praleiskite klausimą.
Įrašykite, kokią organizacijos darbuotojų dalį sudaro talentai procentais.
Your answer
23. Kokia yra talentų kaita (procentais) (aukšto potencialo / talentų grupei 2018 m. priklausiusių ir palikusių organizaciją darbuotojų skaičius x 100 / iš visų 2018 m. aukšto potencialo / talentų grupės darbuotojų skaičiaus)? Jei Jūsų organizacijoje nėra talentų valdymo programos ar neturite šių duomenų - praleiskite klausimą.
Įrašykite talentų kaitą procentais.
Your answer
VEIKLOS VALDYMAS
24. Kokiu dažnumu savo organizacijoje vykdote darbuotojų veiklos vertinimo/aptarimo pokalbius?
Pažymėkite vieną atsakymo variantą.
25. Kokia dalis (procentais) Jūsų organizacijos darbuotojų dalyvauja veiklos vertinimo procese (reguliariose atestacijose, veiklos vertinimo pokalbiuose, 360-tyrimuose ar pan.) (darbuotojų, 2018 m. dalyvavusių veiklos vertinimo procese skaičius x 100 / iš vidutinio Jūsų organizacijos darbuotojų skaičiaus 2018 m. (iš 5 klausimo))? Jei neturite duomenų - praleiskite klausimą.
Įrašykite darbuotojų dalį procentais.
Your answer
ATLYGIO VALDYMAS
26. Koks yra vidutinis mėnesinis organizacijos darbuotojų (įskaitant vadovus) darbo užmokestis (eurais) (darbo užmokestis iki mokesčių, neįskaitant pašalpų, pajamų natūra, atostogų kompensavimo bei ligų pašalpų / iš visų darbuotojų skaičiaus 2018 m. gruodžio 31 d.)? Jei neturite duomenų - praleiskite klausimą.
Įrašykite vidutinį organizacijos darbuotojų (įskaitant vadovus) darbo užmokestį eurais.
Your answer
27. Kokia buvo kintamo atlygio dalis darbo užmokesčio fonde (DUF) 2018 metais procentais (kintamo atlygio dydis eurais x 100 / iš viso darbo užmokesčio fondo eurais)? Jei neturite duomenų - praleiskite klausimą.
Įrašykite kintamo atlygio dalį DUF procentais.
Your answer
28. Jei Jūsų organizacijoje darbuotojams numatytas papildomų naudų paketas (pvz.: sveikatos draudimai, sporto klubai, darbuotojų maitinimas, bilietai į renginius ir pan. - viskas, kas Jūsų organizacijoje apibrėžta kaip papildomos naudos), kokia buvo papildomų naudų paketo suma vienam darbuotojui eurais (papildomų naudų paketui 2018 m. išleista suma eurais / iš vidutinio Jūsų organizacijos darbuotojų skaičiaus 2018 m. (iš 5 klausimo))? Jei neturite šių duomenų - praleiskite klausimą.
Įrašykite papildomų naudų paketo sumą vienam darbuotojui eurais.
Your answer
29. Kokia buvo darbo užmokesčio fondo (DUF) dalis (procentais) įskaitant išlaidas nuomojamiems darbuotojams ir darbo sąnaudas pagal autorines sutartis, įmonės veiklos sąnaudose (2018 m. darbo užmokesčio fondas eurais x 100 / iš visų organizacijos veiklos sąnaudų eurais 2018 m.)? Jei neturite duomenų - praleiskite klausimą.
Pastaba: Veiklos sąnaudos - per ataskaitinį laikotarpį patirtos išlaidos, susijusios su įprastine įmonės veikla (vykdoma neatsižvelgiant į pardavimų apimtį), išskyrus finansinę, investicinę ir kitą veiklą. Įrašykite DUF dalį įmonės veiklos sąnaudose procentais.
Your answer
30. Kokią dalį (procentais) įmonės EBITDA‘oje 2018 metais sudarė darbo užmokesčio fondas (DUF)? (2018 m. darbo užmokesčio fondas eurais x 100 / iš 2018 metų EBITDA eurais)? Jei neturite duomenų - praleiskite klausimą.
Pastaba: EBITDA- vadinamas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją. Įrašykite DUF dalį įmonės EBITD’oje procentais.
Your answer
KITI KLAUSIMAI
31. Kitais metais tyrimas bus kartojamas. Kokie personalo valdymo rodikliai būtų Jums aktualūs be tų, kuriuos apima ši anketa?
Your answer
32. Kiti komentarai:
Your answer
33. El. pašto adresas, kuriuo pageidaujate gauti tyrimo rezultatus:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service