Holiadur Gwisg Ysgol / School Uniform Questionnaire
Pwrpas yr holiadur hwn yw casglu barn rhieni a disgyblion ynglyn â'u barn am y wisg ysgol presennol ac a oes awydd ei newid.
The purpose of this questionnaire is to collect pupils' and parents' opinions on the current school uniform and if there is desire for change.
Email address *
1) Rydw i'n/I am a
2) Ym mha flwyddyn yw eich plentyn / Which year is your child? (Tick all that apply)
3) Ym mha flwyddyn ydych chi?
4) Rwy'n hapus gyda'r wisg ysgol fel y mae/I am happy with the school uniform as it is.
5) Nid ydych yn hapus gyda'r wisg ysgol fel y mae. Nodwch y rhesymau pam / You are unhappy with the school uniform at present. Please note reasons why.
Your answer
6) Mae cael dwy wisg ysgol (un haf ac un gaeaf) yn berthnasol / Having two school uniforms (summer and winter) is appropriate
7) Rydych wedi anghytuno â'r cwestiwn uchod, nodwch eich rhesymau (ticiwch bob un sy'n berthnasol)/You have disagreed with question 6 above. Please tick all the reasons for this.
8) Nodwch y rheswm/rhesymau eraill / Please note the other reason(s)
Your answer
9) Pe bai'r ysgol yn symud i un wisg ysgol trwy'r flwyddyn, pa wisg hoffech ei gael./ If the school opted for a sinlge uniform throughout the year, which uniform would you prefer.
10) Nodwch y rhesymau dros eich dewis uchod/ Note the reasons for your choice above.
Your answer
11) Hoffwn fod modd i ddisgyblion gael siorts gwisg ysgol swyddogol ar gyfer tywydd twym iawn/I would like the school to have official school uniform shorts for very hot weather
Diolch yn fawr am eich amser a'ch sylwadau. Thank you very much for your time and comments.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ysgol Gyfun Gymraeg Rhydywaun. Report Abuse - Terms of Service