แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานแรงงานจังหวัดตรังและศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดตรัง
ตอบซักนิด ในความคิดของท่าน เพื่อพัฒนางานบริการของเรา ........

              สำนักงานแรงงานจังหวัดตรังขอเชิญชวนท่านที่ขอรับบริการด้านแรงงานจากสำนักงานแรงงานจังหวัดตรังและศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดตรัง ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการติดต่อรับบริการเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานต่อไป

สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง  โทรศัพท์ 075-217254-5  E-mail : tranglabour@gmail.com 
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดตรัง  โทรศัพท์ 075-581997
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. เพศ *
2. อายุ *
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด *
4. สถานะ *
5. อาชีพ *
6. หน่วยงานที่ท่านติดต่อขอใช้บริการหรือได้รับบริการในครั้งนี้ *
7. ช่องทางที่ท่านใช้บริการหรือได้บริการ *
8. ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานมากน้อยเพียงใด ในภาพรวม *
Required
9.  ความพึงพอใจต่อการให้บริการตามประเด็นต่างๆ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
กระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ (เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลา มีความคล่องตัวและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด)
เจ้าหน้าที่ / บุคลากร (ถ้อยคำ น้ำเสียง ความพร้อม ความรู้ ความสามารถในการตอบข้อซักถาม ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติงาน)
สิ่งอำนวยความสะดวก /สถานที่ (ป้าย/สัญลักษณ์ / ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ /อุปกรณ์ /เอกสาร มีเพียงพอต่อการให้บริการ)
จุดบริการแอลกอฮอล์ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คุณภาพการให้บริการ (บริการตรงความต้องการ / ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล /ความรวดเร็ว)
10. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงการให้บริการ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy