แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (ศธจ.สุพรรณบุรี)
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
สถานภาพ *
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของสำนักงาน ศธจ.สุพรรณบุรี
ข้อมูลโดยรวม ยกตัวอย่างเช่น ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ เป็นต้น
ข้อมูลแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของสำนักงาน ศธจ.สุพรรณบุรี (http://www.moesuphan.in.th/) *
พอใจมากที่สุด
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมากที่สุด
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร รูปภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหา และทำความเข้าใจ
เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (ศธจ.สุพรรณบุรี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service