Konsultācijas ar sabiedrību, Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2021 - 2027. gadam
Igaunijas un Latvijas nacionālās atbildīgās iestādes 2019. gada sākumā uzsāka Interreg Igaunija-Latvija programmas 2021-2027 plānošanas procesu. Ir izveidota kopīgā programmas izstrādes komiteja (JPC) un sākušās diskusijas par programmas atbalsta prioritātēm. Lūdzu, apmeklējiet https://estlat.eu/en/about-estlat/programme-2021-2027, lai iegūtu plašāku informāciju par mērķiem, par kuriem JPC ir vienojusies. Informācija pieejama angļu valodā.

Ar šīs anketas palīdzību mēs Jūs lūdzam sniegt savu ieguldījumu jaunās programmas izstrādē. Jūsu atbildes būs avots turpmākai analīzei un stratēģijas izstrādei, ko veiks programmas iestādes.

Atbildes lūdzu iesniegt līdz 5. jūnijam.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Lūdzu, norādiet reģionu, kuru pārstāvat: *
2. Lūdzu, norādiet organizācijas veidu, kuru pārstāvat: *
Required
3. Vai jūsu organizācija jau agrāk ir piedalījusies Igaunijas-Latvijas programmā kā projekta partneris vai vadošais partneris? *
4. Attiecībā uz jauno programmu Eiropas Komisija ir iesniegusi ierobežotu sarakstu ar politikas mērķiem (PO-s) un konkrētiem mērķiem (SO-s, kas tālāk ankētā norādīti kā i), ii) utt.), kurus programma var izvēlēties, lai izstrādātu savu stratēģiju. Politikas mērķi un Interreg specifiskais mērķis (ISO) ir:
PO 1. Viedāka Eiropa, veicinot inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas
PO 2. Zaļāka Eiropa ar zemām oglekļa emisijām, veicinot tīru un taisnīgu enerģētikas
pārkārtošanu, "zaļas" un "zilas" investīcijas, aprites ekonomiku, pielāgošanos klimata
pārmaiņām un risku novēršanu un pārvaldību
PO 3. Ciešāk savienota Eiropa, uzlabojot mobilitāti un reģionālo IKT savienotību;
PO 4. Sociālāka Eiropa, īstenojot Eiropas sociālo tiesību pīlāru
PO 5. Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa, ar vietējo iniciatīvu palīdzību veicinot pilsētu, lauku un
piekrastes teritoriju ilgtspējīgu un integrētu attīstību
ISO Interreg specifiskais mērķis "Labāka Interreg pārvaldība"

Lūdzu, izvēlieties tikai līdz trim konkrētajiem mērķiem (SO-s) no tālāk norādītā saraksta un ierindojiet tos skalā no 1 līdz 3:
1 - svarīgākais
2 - svarīgais
3 - vismazāk svarīgais
PO 1 (i) uzlabot pētniecības un inovācijas spējas un progresīvo tehnoloģiju ieviešanu
PO 1 (ii) izmantot digitalizācijas sniegtās priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem un valdībām
PO 1 (iii) veicināt MVU izaugsmi un konkurētspēju, tostarp veicot produktīvus ieguldījumus
PO 1 (iv) attīstīt prasmes pārdomātai specializācijai, rūpniecības restrukturizācijai un uzņēmējdarbībai
PO 2 (i) veicināt energoefektivitāti un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas
PO 2 (ii) veicināt atjaunojamo energoresursu enerģiju
PO 2 (iii) vietējā līmenī attīstīt viedas energosistēmas, tīklus un enerģijas akumulāciju
PO 2 (iv) veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, riska novēršanu un noturību pret katastrofām
PO 2 (v) veicināt ūdens resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu
PO 2 (vi) veicināt pāreju uz aprites ekonomiku
PO 2 (vii) uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, zaļo infrastruktūru, jo īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu
PO 3 (i) uzlabot digitālo savienotību
PO 3 (ii) izveidot ilgtspējīgu, klimatnoturīgu, viedo, drošu un intermodālu TEN-T
PO 3 (iii) izveidot ilgtspējīgu, klimatnoturīgu, viedo, drošu un intermodālu nacionālo, reģionālo un vietējo mobilitāti, kura ietver uzlabotu pieeju TEN-T un pārrobežu mobilitātei
PO 3 (iv) veicināt ilgtspējīgu multimodālu mobilitāti pilsētās
PO 4 (i) uzlabot darba tirgu sekmīgumu un piekļuvi kvalitatīvām darbvietām, attīstot sociālo inovāciju un infrastruktūru
PO 4 (ii) uzlabot piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, apmācības un mūžizglītības jomā, attīstot infrastruktūru
PO 4 (iii) palielināt marginalizētu kopienu, migrantu un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu sociāli ekonomisko integrāciju, izmantojot integrētus pasākumus, tostarp mājokļa un sociālo pakalpojumu jomā
PO 4 (iv) nodrošināt vienādu piekļuvi veselības aprūpei, tostarp primārajai aprūpei, attīstot infrastruktūru
PO 5 (i) veicināt integrētu sociālo, ekonomisko un vides vietējos attīstību, kultūras mantojumu, tūrismu un drošību pilsētu teritorijās
PO 5 (ii) veicināt integrētu sociālo, ekonomisko un vides vietējo attīstību un kultūras mantojumu, tūrismu un drošību teritorijās, kas nav pilsētu teritorijas
ISO (i) stiprināt publisko iestāžu — īpaši to, kam uzticēts pārvaldīt konkrētu teritoriju — un ieinteresēto personu institucionālās spējas
ISO (ii) stiprināt efektīvu publisko pārvaldi, veicinot juridisko un administratīvo sadarbību un sadarbību starp iedzīvotājiem un iestādēm, nolūkā jo īpaši atrisināt juridiskos un citus šķēršļus pierobežas reģionos
ISO (iii) veidot savstarpēju uzticēšanos, jo īpaši veicinot sadarbību starp cilvēkiem un kopienām
ISO (iv) uzlabot valsts iestāžu un ieinteresēto personu institucionālās spējas, lai īstenotu makroreģionālās stratēģijas un jūras baseinu stratēģijas, kā arī citas teritoriālās stratēģijas
5. Ja izvēlējāties kādu no konkrētiem mērķiem attiecībā uz PO 1, lūdzu, paskaidrojiet savu izvēli, aprakstot 1) pārrobežu problēmas/problēmas, 2) 1-2 attiecīgos vispārīgos risinājumus un 3) 3-4 īpašas pārrobežu darbības:
6. Ja izvēlējāties kādu no konkrētiem mērķiem attiecībā uz PO 2, lūdzu, paskaidrojiet savu izvēli, aprakstot 1) pārrobežu problēmas/problēmas, 2) 1-2 attiecīgos vispārīgos risinājumus un 3) 3-4 īpašas pārrobežu darbības:
7. Ja izvēlējāties kādu no konkrētiem mērķiem attiecībā uz PO 3, lūdzu, paskaidrojiet savu izvēli, aprakstot 1) pārrobežu problēmas/problēmas, 2) 1-2 attiecīgos vispārīgos risinājumus un 3) 3-4 īpašas pārrobežu darbības:
8. Ja izvēlējāties kādu no konkrētiem mērķiem attiecībā uz PO 4, lūdzu, paskaidrojiet savu izvēli, aprakstot 1) pārrobežu problēmas/problēmas, 2) 1-2 attiecīgos vispārīgos risinājumus un 3) 3-4 īpašas pārrobežu darbības:
9. Ja izvēlējāties kādu no konkrētiem mērķiem attiecībā uz PO 5, lūdzu, paskaidrojiet savu izvēli, aprakstot 1) pārrobežu problēmas/problēmas, 2) 1-2 attiecīgos vispārīgos risinājumus un 3) 3-4 īpašas pārrobežu darbības:
10. Ja izvēlējāties kādu no konkrētiem mērķiem attiecībā uz Interreg specifisko mērķi (ISO), lūdzu, paskaidrojiet savu izvēli, aprakstot 1) pārrobežu problēmas, 2) 1-2 attiecīgos vispārīgos risinājumus un 3) 3-4 īpašas pārrobežu darbības:
11. Ja jums ir kādi citi komentāri un/vai ieteikumi, lūdzu, sniedziet tos šeit:
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy