แบบประเมินความพึงพอใจคู่มือปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
กรุณาทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดตามรายการดังต่อไปนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
จบการศึกษาหลักสูตร *
จบการศึกษาจากวิทยาลัย *
ข้อมูลคู่มือปัจฉิมนิเทศ
รูปเล่ม *
มากที่สุด(5), มาก(4), ปานกลาง(3), น้อย(2), น้อยที่สุด(1)
5
4
3
2
1
รูปแบบคู่มือมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมของภาพและตัวอักษร
ขนาดรูปเล่มมีความเหมาะสม
เนื้อหามีความครอบคลุมและเหมาะสม *
มากที่สุด(5), มาก(4), ปานกลาง(3), น้อย(2), น้อยที่สุด(1)
5
4
3
2
1
เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
ในสถานบริการสาธารณสุข
การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย
เรื่องทักษะการเตรียมความพร้อมในการสอบ ก.พ.
เรื่องการชำระหนี้ กยศ.
เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ DIGITAL
เรื่องการทำงานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
เรื่องการวางแผนเรื่องการออมและการลงทุน
แนวทางการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น
ภาพรวมของคู่มือ
สามารถนำคู่มือไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง
ข้อความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Sirindhorn College of Public Health, Trang. Report Abuse