แบบทดสอบกลางภาคเรียน (ง31102) ม.4/1-4/8

รหัสวิชา ง31102 เทคโนยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4/1 -ม.4/8 เวลา 40 นาที
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question