Vaajtswv Kev Hlub
Yog koj npaaj txhij tuaj koom lub Koobtsheej Vaajtswv Kev Hlub rua thaum lub 6 hlis tim 10-15, xyoo 2020, huv Chiang Mai, Thaibteb. Lub koobtsheej nuav yog ua ncu txug Moob Nyaablaaj lug ntseeg Yexus tau 30 lub xyoos dlhau lug lawm. Thov koj sau koj lub npe hab teb cov lug nug huv qaab rua peb sai le sai tau tsi pub dlhau lub 4 hlis tim 30, xyoo 2020. Peb txha npaaj tau kev noj haus hab chaw nyob chaw pw rua koj thaum koj tuaj txug rua Chiang Mai, Thaibteb.
Lub Npe, hab Lub Xeem sau ua lug Moob *
Your answer
Lub Npe hab Xeem le huv ntaub ntawv. (Sau ua lug Mekas, hab sau le huv koj dlaim ntawv tawm tebchaws - passport). *
Your answer
Sau koj tug xuvtooj - yog tuaj ob peb leeg uake, tes sau suavdlawg npe hab xuvtooj rua huv qaab nuav huvsi. Muaj dlaabtsi peb txha hu tau mej. *
Your answer
Chaw nyob: Sau lej tsev (number) tsev, nroog, xeev hab lej tebchaws - zipcode (yog tsi muaj con số tsev tes sau lub nroog, lub xeev hab lub tebchaws xwb tau lawm)
Your answer
Koj yuav koom tau Vaajtswv Kev Hlub pistsawg nub? *
Your answer
Koj puas tuaj su rua ntawm lub tsev su (motel) kws peb twb npaaj tau lawm los koj npaaj su rua lwm qhov lawm? *
Required
Puas muaj lwm tug nrug koj tuaj hab? Yog muaj tes sau puab cov npe hab xuvtooj kuas taag rua huv qaab nuav. *
Your answer
Koj puas yuav peb tuaj tog koj tom tshaav nyooj hoom (Sân bay) losis tom chaw nqeg tsheb? *
Koj lub nyoob hoom losis lub tsheb yuav tuaj txug rua nub twg, lub sijhawm twg, hab lub qhov rooj twg? Yog koj tsi tau muaj, thaum koj paub lawm thov muab xaa rua peb tug email: gospel@gfmii.org tom qaab kws koj yuav tau koj dlaim pib lawm.
Your answer
Koj puas npaaj sab lug nrug peb xaiv tsaa cov Tsaavxwm kws yuav lug tuav hab npaaj lub koobtsheej Vaajtswv Kev Hlub moog rua yaav tom ntej? *
Peb muaj le ntawm 7 chaav kev kawm (Workshop). Peb muab faib ua 2 nub kawm. Koj xaiv tau 4 chaav kawm xwb, yog le hov koj yuav tau lug xaiv saib 4 yaam huv qaab nuav koj yuav kawm yaam twg?
Nyob tsaam peb muaj tuabneeg tsi txaus ua num, yog le koj puas kaam peb thov koj lug paab yog thaum peb tuncua tuabneeg ua num lawm?
Your answer
Yog Vaajtswv pum zoo, koj puas kaam lug ua ib tug kws txaus sab paab kuas peb ua tau Vaajtswv Kev Hlub moog ntxiv rua yaav tom ntej?
Koj puas muaj mob dlaabtsi? Yog muaj tes peb xaav kuas koj qha rua peb paub hab teev cov tshuaj koj noj rua ntawm nuav. Thaum muaj teebmeem peb txha le paub paab koj.
Your answer
Tom qaab Vaajtswv Kev Hlub lawm, koj puas xaav kuas peb nrhav tuabneeg coj koj moog ncig tebchaws?
Koj xaav moog lub tebchaws twg?
Koj puas muaj dlaabtsi nug peb? Yog muaj tes sau rua huv qaab nuav peb le teb rov qaab rua koj.
Your answer
Lug tshaabxu, peb muaj chaw yuav pib nyoobhoom hab tsev su pheejyig rua koj. Yog koj tseem yuav moog ncig rua lwm qhov ntxiv. Sau ntawv tau rua peb huv qaab nuav. Peb yuav paab koj le peb paab tau. Zoo sab tas yuav tau ntsib koj ntawm Yexus lub npe.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Gospel for Minority International. Report Abuse