แบบสำรวจภาวะการมีงานทำ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

นมัสการ/ เรียนศิษย์เก่า มมร.

ด้วยมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีประเด็นเกี่ยวกับตัวบ่งชี้คุณภาพหลายตัวที่มหาวิทยาลัยจะต้องสำรวจ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่าซึ่งมหาวิทยาลัยต้องการทราบในปีการศึกษานี้ก็คือ เรื่องการมีงานทำ การได้งานทำตรงสาขาและการได้รับเงินเดือนเริ่มต้น ซึ่งเป็นประเด็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ของการจัดการศึกษาของ มมร. ชี้ให้เห็นว่าบัณฑิตเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งที่เป็นคฤหัสถ์และบ่งบอกถึงความสามารถของบัณฑิตจาก มมร. ว่าประสบความสำเร็จเพียงใด จึงต้องถามศิษย์เก่าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ขอให้ศิษย์เก่าทุกรูป/ คน ช่วยตอบด้วยความจริงใจเพื่อพัฒนาสถาบันของเรา ข้อมูลที่ได้จะได้รับการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้ทั่วไปในวงการ มมร. และจะเก็บเป็นมรดกทางวิชาการแก่สถาบันและรุ่นน้องสืบไป

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง กรุณาตอบคำถามให้ตรงกับความเป็นจริงของท่านให้มากที่สุด
1.ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน *
Your answer
เลขประจำตัวนักศึกษา *
Your answer
2.เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย *
ปี พ.ศ.ที่ บัณฑิตจบการศึกษา *
3.ที่อยู่ปัจจุบัน *
Your answer
เบอร์มือถือ *
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
4.ภูมิลำเนาอยู่ จังหวัด *
Your answer
5.สถานภาพการทำงานปัจจุบัน *
ตอนที่ 2 การสมัครงานและการทำงาน(สำหรับบัณฑิตคฤหัสถ์ผู้มีงานทำแล้ว)
6.ประเภทงานที่ทำ
7.ท่านคิดว่า ความรู้ความสามารถพิเศษด้านใดที่ช่วยให้ท่านได้ทำงาน
8.ชื่อตำแหน่งงานที่ทำ (ระบุ)
Your answer
9.สถานที่ทำงานปัจจุบัน
Your answer
10.ท่านมีความพอใจต่องานที่ทำหรือไม่
ถ้าไม่พอใจโปรดระบุสาเหตุที่สำคัญที่สุด 1 ข้อ
11.หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านได้งานทำในระยะเวลาเท่าไร
12.ลักษณะงานที่ทำสอดคล้อง/ ตรงกับสาขาที่ท่านได้สำเร็จการศึกษาหรือไม่
13.ท่านสามารถนำความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานที่ทำอยู่ขณะนี้เพียงใด
14.เงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ระบุ)
Your answer
15. การศึกษาต่อ
ตอนที่ 3 การสมัครงานและการทำงาน(สำหรับบัณฑิตคฤหัสถ์ผู้ที่ยังไม่ได้ทำงาน)
16. สาเหตุที่ยังไม่ได้ทำงานโปรดระบุสาเหตุที่สำคัญ 1 ข้อ ต่อไปนี้
17. ท่านมีปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษาหรือไม่
ถ้า มีปัญหาโปรดระบุปัญหาที่สำคัญที่สุด 1 ข้อ
ตอนที่ 4 การศึกษาต่อ
18. การศึกษาต่อ
19. ระดับการศึกษาที่ท่านต้องการศึกษาต่อ / กำลังศึกษาต่อ
20. สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อ / กำลังศึกษาต่อ
21. ประเภทของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยที่ท่านต้องการศึกษา / กำลังศึกษาต่อ
22. เหตุผลที่ทำให้ท่านตัดสินใจศึกษาต่อ
23. ท่านมีปัญหาในการศึกษาต่อหรือไม่
ถ้า มีปัญหาโปรดระบุสาเหตุที่สำคัญที่สุด 1 ข้อ
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
24. ท่านคิดว่าในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ควรเพิ่มรายวิชาหรือความรู้เรื่องใดที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติศาสนกิจหรือประกอบอาชีพของท่านได้มากยิ่งขึ้น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
25. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียน
Your answer
26. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน
Your answer
27. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service