แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา
คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้และนำผลการประเมินไปประกอบการประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ โอกาศนี้ด้วย
1.เพศ *
2.สถานภาพ *
3.คณะ/หน่วยงาน ที่สังกัด
4. วัตถุประสงค์ของการใช้บริการระบบสารสนเทศ
สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ (กรณีตอบอื่น ๆ ให้ระบุในข้อถัดไป)
5. กรณีเลือกตอบอื่นๆ จากข้อที่ 4.
กรุณาพิมพ์คำตอบลงในช่องว่าง
Your answer
6. ความถี่ในการใช้งานระบบสารสนเทศ
7. ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศ
กรุณากรอกแบบสอบถาม เพื่อแสดงความคิดเห็นตามความพึงพอใจในแต่ละระดับ ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก ระดับ 4 หมายถึง ดี ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง พอใช้ ระดับ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
7.1ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
7.2 ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้
7.3 ระบบสารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนทุกภาระกิจ
7.4 ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
7.5 ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
7.6 มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
7.7 รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
7.8 ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
7.9 ความสามารถในการเข้าถึงได้สะดวก
7.10 ใช้งานง่าย
7.11 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy