ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2015-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Β. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Γ. ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΓ. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  This is a required question
  This is a required question

  Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΟΙΚΟΝ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Ε. Απόφαση για ΑΜΚ, ΜΟΔ (Αν υπάρχει)

  This is a required question
  This is a required question

  ΣΤ. Αγορές-πωλήσεις συμμετοχών ή/και περιουσιακών στοιχείων (Αν υπάρχουν)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Ζ. Συναλλαγές εταιρείας με βασικούς μετόχους (Αν υπάρχουν)

  This is a required question

  Η. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΓΕΝΙΚΑ

  (Για τη συμπλήρωση των ερωτήσεων του τμήματος αυτού να βασιστείτε στη Δήλωση ΕΔ στην ετήσια έκθεση διαχείρισης της εταιρείας)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question