แบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
วันที่-เดือน-ปี
MM
/
DD
/
YYYY
ชื่อ - นามสกุล (กรุณาระบุคำนำหน้าชื่อ) *
อายุ (ปี) *
เพศ *
ที่อยู่ และเบอร์โทร *
เบอร์โทรศัพท์ *
อีเมล
อาชีพ *
ระดับการศึกษา *
ส่วนที่ 2 : การใช้บริการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
2.1 ท่านมาขอรับบริการข้อมูลใดจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ) *
Required
2.2 ช่องทางในการรับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
2.3 ความถี่ในการรับบริการ *
Required
ส่วนที่ 3: ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
1= ไม่พอใจมากที่สุด 2= ไม่พอใจมาก 3=ไม่พอใจปานกลาง 4= ไม่พอใจน้อย 5= ไม่พอใจน้อยที่สุด
6= พอใจน้อยที่สุด 7= พอใจน้อย 8= พอใจปานกลาง 9= พอใจมาก 10= พอใจมากที่สุด
3.1 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
3.1.1 มีการติดประกาศขั้นตอนการบริการอย่างชัดเจน *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
3.1.2 ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
3.1.3 ให้บริการตามที่ขอได้อย่างรวดเร็ว *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
3.2 ด้านการสื่อสาร
3.2.1 มีความหลากหลายของช่องทางการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
3.3 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
3.3.1 บริการด้วยความเต็มใจและสุภาพ *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
3.3.2 รับฟังข้อซักถามและตอบคำถามได้ตรงประเด็น *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
3.4 ด้านประสิทธิภาพและด้านคุณภาพของการให้บริการ
3.4.1 ความรวดเร็วในการให้บริการ *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
3.4.2 ความถูกต้อง *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
3.4.3 ความครบถ้วน *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
3.5 ด้านการปรับปรุง
3.5.1 การเปิดรับคำแนะนำ /ความคิดเห็น *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
3.5.2 การเปิดรับคำร้องเรียน /ร้องทุกข์ *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
3.6 ผลการบริการภาพรวม
3.6.1 ภาพรวมในการให้บริการ *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
ส่วนที่ 4 : ข้อคิดเห็น /ข้อเสนอแนะ /คำร้องเรียน /ร้องทุกข์
ข้อคิดเห็น /ข้อเสนอแนะ /คำร้องเรียน /ร้องทุกข์
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy