แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คำชี้แจง แบบประเมินนี้ใช้เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะนำไปประมวลผลเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งการกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็น และความต้องการที่สามารถนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แบบสำรวจนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบประเมิน
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจการให้บริการ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะที่ท่านมีต่อการให้บริการ
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบประเมิน
1. เพศ *
2. สถานภาพ *
3. ระดับการศึกษา *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.