แบบติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารราบ หลักสูตรนายสิบอาวุโส ศึกษาทางไกลทางไปรษณีย์ (สำหรับเพื่อนร่วมงาน)

เรื่อง ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากจากโรงเรียนทหารราบ หลักสูตรนายสิบอาวุโส ศึกษาทางไกลทางไปรษณีย์ รุ่นที่ 2
คำชี้แจง โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ มีความประสงค์ตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อประโยชน์ใน
การปรับหลักสูตรและการสอน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมต่อการผลิตนายทหาร
สัญญาบัตรและนายทหารประทวนให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้บังคับหมวด
ในฐานะที่ท่านเป็น เพื่อนร่วมงานของผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งได้ผ่านการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส-
ศึกษาทางไกลทางไปรษณีย์ มาแล้วอย่างสมบูรณ์ กรุณาให้คำตอบทุกข้อเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพของหลักสูตร และนักเรียนนายสิบอาวุโส ศึกษาทางไกลทางไปรษณีย์ของโรงเรียนทหารราบต่อไป
หากมีข้อเสนอแนะส่วนตัว โปรดให้ข้อมูลกลับไปยังโรงเรียนทหารราบ
ความมุ่งหมายของหลักสูตร เพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบแบบสอบถาม จึงขอแจ้งความมุ่งหมายของ
หลักสูตรให้ทราบ ดังนี้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา
1. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บังคับหมวด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ ทบ.ได้แก่ การป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ การพัฒนาประเทศ และการปฏิบัติภารกิจทางทหารที่นอกเหนือการสงคราม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็นผู้นำที่ดีบนพื้นฐานแห่งความมีคุณธรรม

-----------------------------------

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา

  คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ( • ) ลงในช่องระดับความสามารถตามความคิดเห็นของท่าน 5 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มากที่สุด 4 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มาก 3 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ ปานกลาง 2 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อย 1 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อยที่สุด
  1.1 มีความรู้ทางยุทธวิธีในกรอบของหน่วยระดับ มว.ปล.สำหรับควบคุมบังคับบัญชา และวางแผนการปฏิบัติ, ประสานการปฏิบัติ ทั้งการรบด้วยวิธีรุก, รับ, ร่นถอย, การ ปปส. , ยุทธวิธีของทหารราบยานเกราะ , การลาดตระเวน
  1.2 สามารถปฏิบัติหน้าที่ ผบ.มว.ปล. ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งหลีกเลี่ยงอันตรายเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน และการถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ สารเคมี ชีวะ
  1.3 มีความรู้เกี่ยวกับอาวุธประจำกาย, อาวุธประจำหน่วย ที่มีใช้ในหน่วยทหารราบและอาวุธทันสมัย พร้อมทั้งให้รู้จักการถนอมรักษาและแก้ไขเหตุติดขัดได้อย่างถูกต้องอย่างถูกต้อง จนสามารถนำไปฝึกสอนทหารได้ ตลอดจนงานช่างสนาม และสงครามทุ่นระเบิด
  1.4 มีความรู้และเทคนิคการใช้อาวุธวิถีโค้ง ตลอดจนการร้องขอและปรับการยิง ค. - ป. จนสามารถใช้อาวุธได้อย่างเหมาะสม
  1.5 สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการณ์หน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  1.6 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของฝ่ายอำนวยการระดับ พัน.ร.ลงมา ซึ่งเป็นประโยชน์ในการประสานงานได้
  1.7 สามารถปฏิบัติหน้าที่ ผบ.มว.ปล. และหน้าที่ในสายงานของฝ่ายอำนวยการได้
  1.8 มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการ รปภ.เพื่อจะได้ดูแลการปฏิบัติงานของ จนท.รปภ.ในหน่วยและทราบถึงความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในการ รปภ.
  1.9 มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติการพิเศษสำหรับหน่วยลาดตระเวนเพื่อความอยู่รอดในสนามรบเมื่อต้องปฏิบัติการเป็นอิสระ และสามารถนำไปฝึกสอนทหารได้
  Please enter one response per row
  2.1 ความสามารถในการติดต่อประสานงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
  2.2 ความคิดริเริ่ม และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
  2.3ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการใหม่ ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
  2.4 สามารถนำเสนอผลงาน/ข้อคิดเห็นได้อย่างมีหลักการ สมเหตุสมผล และทันเวลา
  2.5 ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
  2.6 ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และนำผลมาปรับปรุงแก้ไข
  Please enter one response per row
  3.1 ความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย และความสามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติภารกิจ
  3.2 มารยาทในการพูด และการฟังเหมาะสม ถูกกาละเทศะ
  3.3 เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา และสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม
  3.4 ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น/ทำงานเป็นทีมได้
  3.5 ความสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
  3.6 การยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา
  3.7 เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา
  3.8 เคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
  3.9 มีความยุติธรรม
  3.10 มีความเป็นผู้นำ
  3.11 มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และยึดมั่นศรัทธาในสถาบัน/วัฒนธรรมองค์กรทหาร
  Please enter one response per row
  4.1 ประพฤติตนตามระเบียบ แบบธรรมเนียมของทหาร และเคารพกฎระเบียบของหน่วยงาน
  4.2 ความซื่อสัตย์ สุจริต
  4.3 ความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
  4.4 การมีสัมมาคารวะ
  4.5 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์
  4.6 ระเบียบวินัยในการทำงาน ทําหน้าที่ของตนครบถ้วนสมบูรณ์
  4.7 ความรอบคอบ เสียสละอุทิศตน มุ่งมั่น และบากบั่นในการทำงานให้สำเร็จ
  4.8 ความรับผิดชอบงานในหน้าที่ ขยัน และตั้งใจในการปฏิบัติงาน
  4.9 การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถ
  4.10 การช่วยรักษาและใช้ของทางราชการ/ส่วนรวมอย่างประหยัด
  4.11 การให้ความร่วมมือ/เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วย
  4.12 การดํารงชีวิตอย่างฉลาด ด้วยสติและปัญญา รูัเหตุ รู้ผล รู้กาลเทศะ
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  This is a required question