แบบฟอร์มเช็คการมาเรียน
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในแต่ละวัน
วันที่ตรวจเช็ค *
MM
/
DD
/
YYYY
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ข้อมูลนักเรียน
กิจกรรมคาบเรียน
1. 2960 เด็กหญิงชุติกาญจน์ สีวันนา
2. 2961 เด็กหญิงญาตาวี ห้วยลึก
3. 2962 เด็กหญิงพนัชกร จันทร์น้อย
4. 2963 เด็กหญิงพรหมพร บุญจันทร์
5. 2964 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา โพธิ์เวียง
ุ6. 2965 เด็กหญิงภคพร งิ้วเรือง
7. 2966 เด็กหญิงระพีพร วิวัฒน์วาณิชย์
8. 2967 เด็กหญิงวริศรา ดวงจินดา
9. 2968 เด็กหญิงวิยดา ดอนเป๊ะ
10. 2969 เด็กหญิงอภิญญา สัมเนอร์
11. 2970 เด็กชายก้องภพ โพธิ์โต
12. 2971 เด็กชายกิตติภัฎ เหลี่ยมทอง
13. 2972 เด็กชายธนชัย ศรีเดช
14. 2973 เด็กชายธนภูมิ พงษ์โสภณ
15. 2974 เด็กชายธนากร เกาะแก้ว
16. 2975 เด็กชายธวัชชัย พ่วงอินทร์
17. 2976 เด็กชายธีรภัทร กฤษณา
18. 2977 เด็กชายพงศธร งี้หลี
19. 2978 เด็กชายภพสิงห์ หลิ่มวิรัติ
20. 2979 เด็กชายภราดร พันธุ์ดี
21. 2980 เด็กชายมังกรกันฑ์ ขันตี
22. 2981 เด็กชายวัศพล การภักดี
23. 2982 เด็กชายสกัณ สีสลวย
24. 2983 เด็กชายอัครเดช จันทร์เหลี่ยม
25. 2984 เด็กชายเอกภพ เพ็ชรจั่น
26. 2985 เด็กชายอธิคม เชื้อสิงห์
27. 2986 เด็กชายอัฟฟาน เจะเซ
ครูผู้แจ้ง
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms