VI. Ресурси

Овој дел се однесува на материјалните и човечките ресурси во училиштето и како тие се унапредуваат . Исто така овој дел се однесува и на финансиското работење на училиштето.

Прашалник за наставници, ученици и родители:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question