แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
ข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงการให้บริการ เพื่อตอบสนองต่อการให้บริการมากที่สุด
ดังนั้นคำตอบของท่านทุกข้อจึงมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบคำถาม
http://fss.buu.ac.th คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปขอผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
ช่วงอายุ *
ระดับการศึกษา *
ความถี่ในการเข้าใช้ *
Required
ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์
เพื่อสำรวจว่าเว็บไซต์มีความสามารถในการสื่อสารข้อมูลให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลขององค์กรได้อย่างถูกต้องชัดเจนเพียงไร
การประเมินด้านวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์สามารถสื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าเป็นเว็บของหน่วยงานใด
เว็บไซต์สามารถสื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าหน่วยงานมีภาระกิจในการดำเนินงานเกี่ยวกับอะไร
มีข้อมูลของหน่วยงานเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้
มีความเคลื่อนไหวของข่าวสารในหน่วยงาน
ข้อมูลที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ สามารถใช้อ้างอิงหน่วยงานได้
ข้อมูลที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์มีความรวดเร็ว
สำนวนภาษาที่ใช้สามารถสื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าต้องการประชาสัมพันธ์ถึงสิ่งใด
ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ในการศึกษาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
การประเมินด้านเนื้อหา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เนื้อหามีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
ข้อมูลมีความทันสมัยน่าสนใจ
การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน และต่อเนื่องอ่านแล้วเข้าใจ
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลสะดวกต่อการค้นหา
จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
การประเมินด้านการออกแบบและจัดรูปแบบของเว็บไซต์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Column 6
หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสม น่าสนใจ
การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสมและน่าสนใจ
รูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
ภาษาและรูปภาพที่ใช้มีความสอดคล้องกัน สามารถสื่อถึงเรื่องราวได้อย่างเหมาะสม
สีที่ใช้สวยงาม สบายตา
การประเมินด้านความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Column 6
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
การเข้าถึงข้อมูลและการดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
มีช่องทางติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
มีการเชื่อมโยงไปยัง Social media เช่น Facebook
คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆ ชัดเจน
ส่วนที่ 3 ให้เขียนตอบ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ของหน่วยงาน
จุดเด่นของเว็บไซต์ คือ *
Your answer
จุดที่ควรปรับปรุง หากมีตัวอย่างกรุณาระบุ URL เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ *
Your answer
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Burapha University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms