แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
ข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงการให้บริการ เพื่อตอบสนองต่อการให้บริการมากที่สุด
ดังนั้นคำตอบของท่านทุกข้อจึงมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบคำถาม
http://fss.buu.ac.th คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปขอผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ช่วงอายุ
ระดับการศึกษา
ความถี่ในการเข้าใช้
Required
ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์
เพื่อสำรวจว่าเว็บไซต์มีความสามารถในการสื่อสารข้อมูลให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลขององค์กรได้อย่างถูกต้องชัดเจนเพียงไร
การประเมินด้านวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์สามารถสื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าเป็นเว็บของหน่วยงานใด
เว็บไซต์สามารถสื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าหน่วยงานมีภาระกิจในการดำเนินงานเกี่ยวกับอะไร
มีข้อมูลของหน่วยงานเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้
มีความเคลื่อนไหวของข่าวสารในหน่วยงาน
ข้อมูลที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ สามารถใช้อ้างอิงหน่วยงานได้
ข้อมูลที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์มีความรวดเร็ว
สำนวนภาษาที่ใช้สามารถสื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าต้องการประชาสัมพันธ์ถึงสิ่งใด
ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ในการศึกษาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
การประเมินด้านเนื้อหา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เนื้อหามีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
ข้อมูลมีความทันสมัยน่าสนใจ
การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน และต่อเนื่องอ่านแล้วเข้าใจ
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลสะดวกต่อการค้นหา
จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
การประเมินด้านการออกแบบและจัดรูปแบบของเว็บไซต์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Column 6
หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสม น่าสนใจ
การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสมและน่าสนใจ
รูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
ภาษาและรูปภาพที่ใช้มีความสอดคล้องกัน สามารถสื่อถึงเรื่องราวได้อย่างเหมาะสม
สีที่ใช้สวยงาม สบายตา
การประเมินด้านความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Column 6
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
การเข้าถึงข้อมูลและการดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
มีช่องทางติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
มีการเชื่อมโยงไปยัง Social media เช่น Facebook
คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆ ชัดเจน
ส่วนที่ 3 ให้เขียนตอบ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ของหน่วยงาน
จุดเด่นของเว็บไซต์ คือ
Your answer
จุดที่ควรปรับปรุง หากมีตัวอย่างกรุณาระบุ URL เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
Your answer
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Burapha University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms