วิชาชีพครู ชุดที่ 1
1. ใครไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา *
1 point
2. ครู หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนของผู้เรียนด้วยวิธีการในสถานศึกษาตามข้อใด *
1 point
3. ข้อใดคือความหมายของ มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา *
1 point
4. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มีความสำคัญที่สอดคล้องกับข้อใด *
1 point
5. ข้อใดคือ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามกฎกระทรวง *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service