แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการรับ-ส่งเอกสารของงานบริหารทั่วไป
วัตถุประสงค์ : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการการขอใช้บริการด้านการรับ-ส่งเอกสารของคณะแพทยศาสตร์ ผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการของงานบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านที่ใช้บริการให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามนี้ จะขอบคุณยิ่ง
ส่วนที่ 1 : สถานภาพของผู้ประเมิน
ส่วนที่ 2 ลักษณะงานที่ขอใช้บริการ
ส่วนที่ 3 : รายชื่อผู้ให้บริการ
ส่วนที่ 4 : การประเมินโดยผู้รับบริการ(โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับความเห็นชอบของท่านมากที่สุด) เกณฑ์คะแนนการประเมิน 5 = ดีมาก, 4= ดี , 3 = ปานกลาง , 2= น้อย ,1 = น้อยที่สุด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรับผิดชอบในหน้าที่
ความกระตือรือร้นในการให้บริการ
การดูแล เอาใจใส่และการมีจิตสำนึกในการ
ความมีมนุษยสัมพันธ์
ให้คำแนะนำและการแก้ปัญหา
คุณภาพของงานที่ได้รับ
ความประทับใจของผู้รับบริการ
ส่วนที่ 4 : ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบประเมินเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ หากประสงค์จะประเมินพนักงานทั่วไปและนักการภารโรง มากกว่า 1 คน สามารถประเมินได้มากกว่า 1 ครั้ง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service