แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลหางดง
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนา  ปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของประชาชน/ผู้รับบริการ
1. เพศ
Clear selection
2. อายุ
Clear selection
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
Clear selection
4. ข้อมูลผู้รับบริการ
Clear selection
5. ส่วนงานที่เข้ารับบริการ
Clear selection
6. กิจกรรมการเข้ารับบริการหรือประสานงาน
Clear selection
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ระดับ 5 หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับน้อยที่สุด
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1.1 ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว  ไม่ซับซ้อน
Clear selection
1.2 ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน เหมาะสม
Clear selection
1.3 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม
Clear selection
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ  อ่อนน้อม  และเป็นกันเอง
Clear selection
2.2 มีความเอาใจใส่  กระตือรือร้น  และเต็มใจบริการ
Clear selection
2.3 มีความรู้  ความสามารถ  ความเชื่อถือได้  ในงานที่ให้บริการ
Clear selection
2.4 ให้บริการด้วยความเสมอภาค  ตามลำดับ  ก่อน-หลัง
Clear selection
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
3.1 มีการใช้ระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Clear selection
3.2 ความพร้อมของอุปกรณ์/เครื่องมือที่ให้บริการ
Clear selection
3.3 ความเหมาะสมของสภานที่ให้บริการ
Clear selection
3.4 ป้าย/ข้อความบอกจัดบริการ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
Clear selection
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ
4.1 ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
Clear selection
4.2 ได้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันตามกำหนด
Clear selection
4.3 คุณภาพของงานที่รับบริการ
Clear selection
ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy