แบบประเมินวิทยากร
หมวด 4การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (3 ชั่วโมง)
วิทยากร ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร
กลุ่ม *
1.ความรอบรู้ในเนื้อหารายวิชาของวิทยากร *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.ความสามารถในการจัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องต่อเนื่อง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับหัวข้อวิชา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.ความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ยากให้ง่าย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6.ความชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหาวิชา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7.ความชัดเจน เหมาะสมของสื่อประกอบการบรรยาย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8.ความเหมาะสมของเทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9.ความชัดเจนในการตอบคำถาม/ข้อซักถาม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy