Төрийн албаны шалгалтад хамтдаа бэлдье
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг
шийдвэрлэх тухай хууль
Өнөөдрийн сорилын агуулгад Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыгшийдвэрлэх тухай хуулиас 25 тест орсон байна. Хамтдаа номоо уншъя, Хамтдаа шалгалтдаа тэнцье. 2020.10.22
1. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухайхуулийн дагуу “өргөдөл” гэдэг нь: *
1 point
2. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу “санал” гэдэг нь: *
1 point
3. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу “мэдэгдэл” гэдэг нь: *
1 point
4. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу “гомдол” гэдэг нь: *
1 point
5. Иргэн Б хорооны эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэр хууль зөрчиж хорооны иргэдийн эрх,ашгийг зөрчиж байна гэж үзжээ. Энэ талаараа хорооны зарим иргэдэд хэлэхэд иргэд ч түүний саналыг дэмжсэн байна. Энэ тохиолдолд хэрхэн өргөдөл гаргах вэ? *
1 point
6. Гадаадын иргэн В нь Монгол Улсын төрийн байгууллагад өргөдөл, гомдол гаргахдаа хэрхэх вэ? *
1 point
7. Өргөдөл, гомдол гаргагчийн эрхэд үл хамаарахыг олно уу. *
1 point
8. Аль нь өргөдөл, гомдол гаргагчийн эрхэд хамаарах вэ? *
1 point
9. Аль нь өргөдөл, гомдол гаргагчийн эрхэд хамаарах вэ? *
1 point
10. Аль нь өргөдөл, гомдол гаргагчийн эрхэд хамаарах вэ? *
1 point
11. Өргөдөл, гомдол гаргагчийн эрхэд үл хамаарахыг олно уу *
1 point
12. Иргэн Б төрийн байгууллагад гомдол гаргаснаасаа хойш нэмж зарим нэг нотлох баримт гаргах болсон байна. Энэ тохиолдолд: *
1 point
13. Өргөдөл, гомдлын талаар төрийн байгууллага, албан тушаалтны хүлээх нийтлэг үүрэгт хамаарахыг олно уу. *
1 point
14. Өргөдөл, гомдлын талаар төрийн байгууллага, албан тушаалтны хүлээх нийтлэг үүрэгт үл хамаарахыг олно уу. *
1 point
15. Өргөдөл, гомдлын талаар төрийн байгууллага, албан тушаалтны хүлээх нийтлэг үүрэгт үл хамаарахыг олно уу. *
1 point
16. Өргөдөл, гомдлын талаар төрийн байгууллага, албан тушаалтны хүлээх нийтлэг үүрэгтхамаарахыг ол. *
1 point
17. Өргөдөл, гомдлын талаар төрийн байгууллага, албан тушаалтны хүлээх нийтлэг үүрэгтхамаарахыг ол. *
1 point
18. Өргөдөл, гомдлын талаар төрийн байгууллага, албан тушаалтны хүлээх нийтлэг үүрэгтхамаарахыг ол. *
1 point
19. Өргөдөл, гомдлын талаар төрийн байгууллага, албан тушаалтны хүлээх нийтлэг үүрэгт үл хамаарахыг ол. *
1 point
20. Төрийн байгууллагад амаар өргөдөл, гомдол гаргаж болох уу? *
1 point
21. Утсаар дамжуулан өргөдөл, гомдол гаргаж болох уу? *
1 point
22. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухайхуульд заасан өргөдөл, гомдолд тавих шаардлагад үл хамаарахыг ол. *
1 point
23. “Нууц”, “гарт нь” гэж хаягласан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан бичиг хэргийн ажилтан ямарарга хэмжээ авах вэ? *
1 point
24. Өргөдөл, гомдлыг хянан үзэхгүй байх, буцаах нөхцөлд аль нь хамаарахгүй вэ? *
1 point
25. Өргөдөл, гомдлыг хянан үзэхгүй байх, буцаах нөхцөлд аль нь хамаарахгүй вэ? *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy